Emissioner & Teckningsoptioner

Företrädesemission oktober 2018

Styrelsen i Cyxone beslutade den 13 september 2018, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 oktober 2018, att genomföra en emission av unis till Bolagets befintliga aktieägare om högst 19 714 483 units till en teckningskurs om 2,50 SEK, motsvarande totalt cirka 49,3 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningsperioden är 8-23 oktober 2018.

Dokument för nedladdning:

181008 Teckning utan företräde

181010 Särskild anmälan

181010 Teaser

181003 Prospekt

Nyemission april 2016

Noteringsemissionen kraftigt övertecknad

Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar. Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj 2016.

Nyemissionen i sammandrag

Teckningstid

13 april - 29 april 2016

Teckningskurs

10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningspost

500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

Pre-money värdering

Cirka 40 MSEK.

Emissionsvolym

Cyxone tillförs (före avdrag för emissionskostnader) 25 MSEK vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare 25 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsåtaganden

Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari – 10 februari 2017.

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september – 29 september 2017.

Dokument för nedladdning

Prospekt
Inför listningen på Nasdaq First North