VDs kommentar

Vi har lärt oss mycket om T20K under 2016!

Under senaste halvåret har vi undersökt ett antal nyckelegenskaper hos T20K enligt den plan vi berättade om inför börsintroduktionen i juni 2016. Vi har nu lärt oss att T20K är lättare att kemiskt syntetisera och verkar kemiskt och biologiskt stabilare än vi trodde för ett halvt år sedan. Därför har vi ägnat mer tid åt att undersöka T20K från ett säkerhetsperspektiv eftersom vi önskar skapa ett så biverkningsfritt MS-medel som möjligt.

Resultaten från våra studier under 2016 bekräftar den låga toxiciteten av T20K i relation till MS-effekterna som forskarna på det Medicinska Universitetet i Wien publicerat i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) i fjol vilket var en huvudorsak till att vi anser att T20K potentiellt kan bli en genombrottsprodukt i MS.

Vi har också noterat att biverkningarna verkar vara relaterade till perioder med tillfälligt hög koncentration fri T20K i blod medan den önskade farmakologiska effekten förefaller bero på den totala mängden T20K som ges. Det innebär att man med rätt administrering av T20K skulle kunna ge en bra terapi och samtidigt minimera biverkningarna, en profil som inget MS-läkemedel av i dag kan visa upp.

Planer för 2017 och 2018

Med de insikter i T20Ks funktion som vi skapat under 2016 planerar vi nu ett utvecklingsprogram som kan klargöra hur man ska ge T20K till djur och människa för att maximera effekten mot MS och minimera biverkningarna. Ett prekliniskt program av denna typ skulle kunna gå fortare än den plan vi hade i fjol och det är därför möjligt att vi kan studera effekter av T20K i människa redan under 2017.

Ett utvecklingsprogram av denna typ under 2017 skulle skapa en solid grund för ett oralt utvecklingsprogram mot fas I, som planerat, under 2018.

Vi återkommer med en preklinisk och klinisk ”first in man” plan så snart vi har funnit vår optimala strategi. Till vår hjälp har vi Cyxones vetenskapliga råd samt, vad gäller preklinisk och klinisk utveckling av läkemedel, ett mycket erfaret team från det holländska bolaget Sourcia vilka redan gett oss många goda råd för att finna bästa utvecklingsprocess för T20K.

Patent

Som tidigare meddelats förvärvar Cyxone alla cyklotidpatent från det Medicinska Universitetet i Wien (MUW). Det gör att vi ersätter licensavtalet med ett köpeavtal och vi får då full frihet att utveckla patenten på det sätt som passar Cyxone. Vid samtal med läkemedelsbolag kan alltså Cyxone ingå avtal på ett enklare sätt än som licenstagare. Villkoren gentemot MUW är desamma som tidigare vilket innebär att hela intäkten vid en försäljning av T20K tillfaller Cyxone.

Något som inte nog kan överskattas är att vi fått patent på T20K och cyclotider i USA. Det är erkänt svårt att få godkända patent i USA utan att man ger upp flera patentkrav. MUW och Cyxone har därför varit mycket framgångsrika i USA och vi väntar nu på att få godkända patent i övriga marknader.

Presentationer och konferenser

Cyxone mötte aktieägare på Aktiedagen i Lund den 31 januari. Kul med så många deltagare på plats och ännu fler som deltog via den webb-sändning som Aktiespararna ordnat.

Under februari och mars deltar Cyxone i Swiss-Nordic Bio och presenterar Cyxone på Sachs Forum, båda mötena äger rum i Zurich. Cyxone deltar också i BioEurope Spring i Spanien i mars.

Teckningsoption 1 (TO1)

Jag vill passa på att påminna er som har teckningsoption, TO1, att lösa in den fram till den 10 februari. Ni som har TO1 kan köpa en aktie i Cyxone för 5 kronor. En bra affär nu när aktien de senaste dagarna rört sig runt 7 kronor. Mer information och teckningssedel finns under Investor Relations på vår hemsida.

Malmö 3 februari 2017

Kjell G Stenberg
VD