VDs kommentar
Nyhetsbrevet kommer denna gång lite senare än vanligt. Det beror på att två internationella möten, Swiss Nordic Bio och Sachs Forum, ägt rum den senaste månaden. Eftersom jag presenterat Cyxone och T20K mot MS med föredrag på båda mötena har det krävts en del förberedelser för att kunna ge så bra och uppdaterad information som möjligt. När man sedan kommer hem igen är det lika viktigt att man följer upp med dem som visat intresse för T20K mot MS.

Fortsatt utveckling av T20K
De erfarenheter vi har skaffat oss sedan maj 2016 visar tydligt att forskarna i Wien och Freiburg hade rätt i det att T20K har bra effekt på musMS och låg toxicitet. Även om det finns en viss naturlig variation mellan olika laboratorier vad gäller musMS-modellen är jag mycket glad över att man både kan förebygga musMS med 5 eller 10 mg engångsdos och genom att ge T20K oralt när musMS induceras. Att T20K verkar vara ett lika potent medel mot musMS som den ledande MS-produkten Gilenya är något vi tar med oss till den kliniska utvärderingen av T20K där vi vet att Gilenya kan ge påtagliga biverkningar.

Design av utvecklingsprogrammet
Hur vi ska designa det fortsatta utvecklingsprogrammet för T20K har diskuterats livligt mellan Cyxone, forskarna i det vetenskapliga rådet, Sourcia samt med erfarna och kunniga experter i de bolag som gör beredningar, stabilitetsstudier, toxicitetsstudier och kinetikstudier av nya läkemedel.

Som jag nämnde i februaribrevet så förefaller det vara så att toxiciteten vi ser sannolikt är ett resultat av den fria mängden T20K i plasma som man får vid intravenös administrering medan effekten på MS snarare verkar bero på den totala mängden T20K som ges till djuren, oavsett administreringssätt. Det är speciellt tydligt när man fortfarande kan se en förebyggande effekt av T20K på musMS sju dagar efter behandling.

Planering inför kliniska studier
För att bygga vidare på dessa observationer planerar vi att för kommande kliniska studier administrera T20K via infusion i fas I. Med en infusion tillförs T20K långsamt till cirkulationen vilket ger en låg fri mängd av substansen i plasma samtidigt som tillräckligt stor mängd hämmare levereras till kroppen för att ha god effekt på MS. Med kunskap om hur T20K tas upp och fördelas i djur och i människa så planerar vi att inför klinisk fas II ta fram en oral beredning som ger de nivåer av T20K i människa som inte ger biverkningar men som kan hämma eller kanske helt stoppa utvecklingen av MS. Den nya MS-produkten som marknadsförs efter ett positivt utvecklingsprogram kommer att vara i form av en kapsel, tablett eller annan oral beredning.
Vi vill med denna strategi maximalt utnyttja T20Ks goda anti-inflammatoriska effekter och samtidigt minimera risken för biverkningar hos MS-patienter.

Vi på Cyxone och våra experter håller nu på med att omvandla denna strategi till konkreta studier i djur och i människa tillsammans med våra samarbetspartners på olika håll i världen.

En effekt av denna strategi är att om T20K visar sig vara väldigt säker finns det fortfarande en möjlighet att ge den till människa redan under innevarande år, alltså tidigare än ursprungligen utlovat.

Intresse för Cyxone och T20K
Under den senaste månadens två internationella möten då jag mött såväl nya företag som företag jag mött tidigare tycker jag mig ana att Cyxone och vårt nya koncept för att behandla MS har gjort visst avtryck hos läkemedelsrepresentanterna. Det finns företag som föredrar en substans som är i fas II men även några av dem verkar intresserade av att etablera en relation i tidigare fas. Jag har en pågående dialog med flera bolag och vi  forsätter samtalen tills vi funnit en bra partner till T20K.

Nästa tillfälle för samtal med läkemedelsbolag och med bolag som har expertis som kan delta i T20Ks utveckling blir vid Bio Spring 2017 i Spanien den 20-22 mars.

TO1 till aktier
Jag hoppas att alla som valde att utnyttja sina teckningsoptioner nu har fått sina aktier. Jag är mycket glad att så många som 96% av TO1-ägarna valde att teckna aktier. Vi förvaltar ert förtroende så gott vi bara kan och hoppas att utvecklingen i Cyxone gör att investeringen blir en god affär för alla.

Patent
Jag får ofta frågan om hur Cyxones patent utvecklar sig. Som vi tidigare meddelat så kommer vi att förvärva alla patent från det Medicinska Universitetet i Wien enligt de villkor som vi kommit överens om. Universitetet och Cyxone planerar nu för patentöverföringen vilket innehåller många dokument och formella processer för att det ska kunna genomföras. Jag återkommer med en uppdatering när det finns ny information.

Malmö 14 mars 2017

Kjell G Stenberg
VD