Pressmeddelanden

Cyxone lämnar kommentar till beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

2019-02-07, 07.56 (CET)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har beslutat att ålägga bolaget disciplinpåföljd för överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk. Disciplinnämnden ålägger Cyxone att till börsen betala vite uppgående till SEK 200 000, motsvarande två årsavgifter till följd av överträdelser avseende regelverkets punkter för delgivning av insiderinformation under andra halvåret 2017.

För beslutet i sin helhet hänvisas till Nasdaq Stockholms hemsida samt även bolagets egen hemsida.

Bakgrund
Övervakningsfunktionen vid Nasdaq Stockholm överlämnade den 6 december 2018 ett ärende till disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm där disciplinnämnden ombads pröva huruvida Cyxone den 28 september 2017 hade överträtt börsens regelverk och om så fastställa skälig påföljd. Den 6 februari 2019, kl. 18.00 meddelade disciplinnämnden att man fattat beslut i ärendet. Disciplinnämnden konstaterade för sin del att Cyxone har brustit genom att delge kurspåverkande information i strid med Nasdaq First Norths regelverk punkt 4.1, dvs. offentliggörande av insiderinformation, i samband med en VD-presentation på eventet BioStock Live den 28 september 2017. Cyxones VD, Kjell G. Stenberg, enligt disciplinnämndens tolkning, uttryckte att bolagets avsikt var att hos Läkemedelsverkets ansöka om att få sammanslå en genomförd s.k. fas 2-studie av bolagets läkemedelskandidat Rabeximod med en tidigare fas 2-studie för att uppnå lagstiftningens beviskrav för ett läkemedelsgodkännande som ibland benämns en fas 3-studie. Enligt disciplinnämndens tolkning innebär detta att bolaget har för avsikt att avvika från den vanliga ordningen vid kliniska prövningar och att denna avsikt utgör insiderinformation.

Cyxones kommentar till beslutet
Cyxone respekterar de synpunkter som disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm framfört, men bestrider påståendet om att bolaget brustit genom att delge insiderinformation. Bolaget menar att regelverket för läkemedelsutveckling är allmänt känd information och därmed offentliggjord. Dessutom så, enligt bolagets uppfattning, finns det inte någon ’vanlig ordning’ vid läkemedelsframställning utan den ’vanliga ordningen’ måste grundas i det aktuella fallet.

VD:s redogörelse för möjligheten att sammanslå data från de två s.k. fas 2-studierna är enligt bolaget en redogörelse för gällande regler och den informationen är därmed inte insiderinformation. Att bolaget avser arbeta i enlighet med det gällande regelverket är enligt bolaget inte heller det insiderinformation. Detta eftersom sådan information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) måste ange omständigheter som föreligger eller en händelse har inträffat som är tillräckligt specifik för att göra det möjligt att dra slutsatser om informationens potentiella effekt på bolagets aktie.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade ”Jag är givetvis mycket besviken över disciplinnämndens beslut men respekterar dess synpunkter. I detta fall är vi dock av en annan åsikt än disciplinnämnden och vi vidhåller att den information som delgavs i samband med VD-presentationen inte utgör insiderinformation utan enbart syftade till att förklara möjligheterna inom Läkemedelverkets regelverk. Faktum är att bestämmelser för läkemedelsutveckling inte förutsätter ett bestämt schema utan ser olika ut från projekt till projekt.”

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 februari 2019.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande DN Beslut Cyxone 2019-01