Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone

2017-11-23, 08.55 (CET)

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till extra bolagsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan 
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 december 2017; och
  • dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 5 december 2017 skriftligen till Cyxone AB, Att. Kjell Stenberg, Adelgatan 21, 211 22 Malmö, per e-post kjell.g.stenberg@cyxone.com eller per telefon 0723 816 168. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 5 december 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren eller banken om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.cyxone.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om reviderat bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om reviderat bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att justera det bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier som lämnades vid årsstämman den 23 maj 2017.

Enligt bemyndigandet som lämnades vid årsstämman kan vid nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt totalt 2 299 649 aktier motsvarande femton procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman emitteras. Bolaget har efter årsstämman ingått avtal om förvärv av den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB. Enligt avtalet ska betalning erläggas genom att bolaget utger totalt 1 916 372 aktier till OxyPharma AB. I samband med ingåendet av förvärvsavtalet har bolaget också offentliggjort att bolaget avser att genomföra en riktad nyemission som möjliggör en fas 2b-studie inom ledgångsreumatism. För att möjliggöra förvärvet och finansieringen föreslår styrelsen att det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 23 maj 2017 ersätts med ett nytt bemyndigande där det maximala antalet aktier som kan emitteras uppgår till 7 500 000 aktier.

Styrelsen föreslår därför att den extra bolagsstämman, med upphävande av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 23 maj 2017, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges enligt bemyndigandet ska sammanlagt högst uppgå till 7 500 000 aktier, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 30 procent. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Såvitt avser apportemission som sker som ett led i förvärvet av Rabeximod från OxyPharma AB ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med vad som framgår av det ingångna förvärvsavtalet. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Upplysningar på stämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 p. aktiebolagslagen (2005:551).

Tillgängliga handlingar
Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 7 kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor på Adelgatan 21, 211 22 Malmö och på bolagets webbplats (www.cyxone.com) senast från och med två veckor före bolagsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget 
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 17 798 111 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i november 2017 Cyxone AB (publ) Styrelsen

Kontakt 
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21 211 22 Malmö

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08.55 CET.

Om Cyxone 
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
www.cyxone.com

Ladda ner som PDF