Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

2018-05-04, 08.00 (CEST)
Regulatorisk

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 5 juni 2018 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 maj 2018; och
 • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 30 maj 2018 skriftligen till Cyxone AB, Att. Kjell Stenberg, Adelgatan 21, 211 22 Malmö, per e-post kjell.g.stenberg@cyxone.com eller per telefon 0723 816 168. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 30 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren eller banken om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.cyxone.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 12. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 16. Stämmans avslutande.

Punkt 10: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Till årsstämmans förfogande står följande medel (angivna i tusental kronor):

Överkursfond                                                  42 221

Balanserat resultat                                          - 4 162

Årets resultat                                                  - 8 824

                                                                       29 235

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Punkt 12: Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Aktieägare som tillsammans representerar 36,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att fyra ordinarie styrelseledamöter utses. Vidare föreslår styrelsen att en revisor utan suppleant utses.

Punkt 13: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Aktieägare som tillsammans representerar 36,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 14: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

Aktieägare som tillsammans representerar 36,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår omval av Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam som ordinarie ledamöter samt omval av Bert Junno som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns på www.cyxone.com.

Styrelsen föreslår omval av auktoriserade revisorn Stein Karlsen som revisor.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av nyemission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 15 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 45,7 procent. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Såvitt avser emission som sker som ett led i förvärvet av Rabeximod från OxyPharma AB ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med vad som framgår av det ingångna förvärvsavtalet. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För giltigt beslut i frågan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Upplysningar på årsstämman
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillgängliga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständigt förslag till beslut enligt punkten 15 finns tillgängliga på bolagets kontor på Adelgatan 21, 211 22 Malmö och på bolagets webbplats (www.cyxone.com) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 17 798 111 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i maj 2018
Cyxone AB (publ)
Styrelsen

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för RA i klinisk fas 2 program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
www.cyxone.com 

Se Kallelse