Pressmeddelanden

 • Cyxone slutför T20Ks prekliniska program efter positiva resultat i toxikologiska studier

  2018-11-28, 08.41 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ) meddelade idag att det prekliniska programmet för läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS) är slutfört efter att de toxikologiska studierna påvisar ett positivt resultat. Läkemedelskandidaten T20K har nu visats säker för människor att inta och nästa steg är att pröva effekten av T20K i kliniska studier.   

 • Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

  2018-11-21, 08.34 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

 • Cyxone tillförs cirka 44,3 MSEK i företrädesemission

  2018-10-26, 08.31 (CEST)
  Regulatorisk

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

 • Cyxone väljer första klinik inför fas 1-studie med T20K i MS

  2018-10-23, 08.20 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ) meddelade idag att bolaget valt den klinik som kommer att genomföra läkemedelskandidaten T20Ks första studie i människa. Kliniken som ligger i Västeuropa har under en tid noga utvärderats baserat på en rad avgörande kriterier och kommer behandla de första friska frivilliga patienterna i den kliniska fas 1-studien för T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS). Detta innebär att bolaget ligger väl i fas med de planerade förberedelserna av T20Ks första kliniska studie inför starten av rekrytering av friska frivilliga patienter såväl som genomförandet av det resterande delen av det prekliniska programmet.

 • Cyxones styrelse och ledning tecknar för cirka 700 KSEK i pågående företrädesemission

  2018-10-19, 10.15 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ) meddelade idag att dess styrelse och ledning kommer att teckna sig för totalt cirka 700 KSEK (287 625 units) i den pågående företrädesemissionen.

 • Cyxone offentliggör prospekt avseende företrädesemission

  2018-10-03, 14.03 (CEST)
  Regulatorisk

  INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ) den 1 oktober 2018

  2018-10-01, 12.57 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471, höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemissionen av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 • Rättelse i pressmeddelande 2018-09-13 ”Cyxone genomför företrädesemission om cirka 49,3 MSEK och kallar till extra bolagsstämma”

  2018-09-13, 17.35 (CEST)
  Regulatorisk

  Rättelsen avser tiden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 13 september 2018 är detta datum tyvärr felaktigt beskrivet. Nedan återges det korrekta datumet. Det korrekta datumet är 2-18 september 2019.

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ)

  2018-09-13, 10.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2018 klockan 12:00 på Advokatfirman Delphi, Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 11:30.

 • Cyxone genomför företrädesemission om cirka 49,3 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

  2018-09-13, 08.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Styrelsen i Cyxone AB (publ) (”Cyxone” eller ”Bolaget”) har den 13 september 2018 beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner, så kallade units, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.