Reumatoid artrit

Reumatoid artrit (Rabeximod)

Rabeximod är en väl tolererad, oralt tillgänglig läkemedelskandidat som befinner sig i Fas 2. Den utövar selektiv aktivitet på inflammatoriska makrofager – centrala spelare i den inflammatoriska processen – och gör det möjligt att behandla reumatoid artrit i tidiga såväl som senare stadier av sjukdomsförloppet.

Patienter med reumatoid artrit (RA) lider av försvagande symptom som svår ledsmärta och ledstelhet, feber och trötthet, vilka avsevärt påverkar patientens livskvalitet. Det som utmärker RA är immunsystemets irreversibla nedbrytning av ledvävnad och i synnerhet den som orsakas av inflammatoriska makrofager. I årtionden har den första linjens behandling bestått av metotrexat, ett läkemedel vars bieffekter är svårhanterliga för många patienter. När sjukdomen förvärras krävs infusioner eller injektioner av biologiska läkemedel för många patienter. Biologiska medel är ofta effektiva men medför ofta biverkningar som riskerar patientens säkerhet. JAK-hämmare är en ny klass av orala läkemedel som förskrivs, men även dessa har säkerhetsrisker och används i allmänhet först som andra eller tredje linjens behandling.

Cyxone utvecklar Rabeximod, en väl tolererad, oralt tillgänglig läkemedelskandidat som befinner sig i klinisk Fas 2-utveckling och som har en helt unik verkningsmekanism. Rabeximod påverkar selektivt inflammatoriska makrofager, en typ av vit blodkropp som spelar en central roll i den inflammation som orsakar vävnadsnedbrytning och ger symtom i RA.   Den användarvänliga orala administreringsformen i kombination med dess låga biverkansprofil, gör Rabeximod attraktiv som behandling redan tidigt i sjukdomsförloppet, men har även visat gynnsam effekt vid längre gången RA och har en god potential att förhindra sjukdomens progression och nedbrytning av leder.

Preclinical
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Reumatoid artrit

Projektstatus och nästa steg

  • Rabeximod har studerats ingående i kliniska Fas 1- och Fas 2-prövningar. Säkerhetsstudier visar en gynnsam säkerhetsprofil jämfört med exv monoklonala anti-TNFα antikroppar och orala JAK-hämmare.
  • Cyxone optimerar för närvarande utvecklingsprogrammet för Rabeximod i RA och planerar nu att initiera nästa kliniska studie.
  • Cyxone har för avsikt att licensera ut projektet eller inleda partnerskap med ett företag som har resurser att genomföra senare stadier i utvecklingen och därefter kommersialisera produkten.
  • Flera nya patentansökningar har nyligen lämnats in för att förlänga patentets livslängd och exklusivitetsperioden för Rabeximod till 2043, och för att utöka användningsområdet för läkemedelskandidaten.