Aktie- och ägarinformation

Cyxones aktier är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Aktieägarnas rättigheter kan endast ändras i enlighet med de regler som föreskrivs i aktiebolagslagen. Cyxone är anslutet till Euroclears kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken.

Det finns endast ett aktieslag i Cyxone. Vid bolagsstämma medför varje aktie i Cyxone rätt till en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier. Samtliga aktier medför samma rätt till andel i Cyxones tillgångar och vinst och berättigar till lika stor utdelning och till eventuellt överskott i likvidation. Vid nyemission av aktier har aktieägarna normalt företrädesrätt. Bolagsstämman kan dock besluta om undantag härifrån. För att förändra aktieägarnas rättigheter krävs beslut av bolagsstämma. Villkoren för att ändra aktieägarnas rättigheter motsvarar vad som följer av gällande lagstiftning. Aktierna kan fritt överlåtas.

Handel på First North Growth Market

Bolagets aktie och teckningsoptioner är listade på First North Growth Market. Första handelsdag ägde rum den 7 juni 2016.

Aktiekapitalet

Antalet aktier i Cyxone uppgår till 37 457 517 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 2 826 984 SEK.

First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Handelsinformation

Aktien
ISIN-kod: SE0007815428
Kortnamn: CYXO

Certified Adviser
Cyxone har anlitat Mangold Fondkommission som Certified Adviser på First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telefon: 08-503 015 50