Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen ska Cyxones styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra personer, inklusive ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma.