Emissioner & Teckningsoptioner

TO3

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 2–18 september 2019. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 5,37 SEK per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptionerna på Nasdaq First North är den 16 september 2019.

2019-09-02 Anmälningssedel för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3 i Cyxone

Företrädesemission oktober 2018

Styrelsen i Cyxone beslutade den 13 september 2018, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 1 oktober 2018, att genomföra en emission av unis till Bolagets befintliga aktieägare om högst 19 714 483 units till en teckningskurs om 2,50 SEK, motsvarande totalt cirka 49,3 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningsperioden är 8-23 oktober 2018.

Dokument för nedladdning:

181008 Teckning utan företräde

181010 Särskild anmälan

181010 Teaser

181003 Prospekt