Tidigare emissioner

TO2

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september – 29 september 2017.

2017-09-18 Anmälan för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO 2 i Cyxone

TO1

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari – 10 februari 2017.

2017-01-30 Anmälan för teckning av aktier med stöd av teckningsoption TO 1 i Cyxone
2017-01-30 Information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner

Nyemission april 2016

Noteringsemissionen kraftigt övertecknad

Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar. Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj 2016.

Nyemissionen i sammandrag

Teckningstid

13 april - 29 april 2016

Teckningskurs

10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningspost

500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

Pre-money värdering

Cirka 40 MSEK.

Emissionsvolym

Cyxone tillförs (före avdrag för emissionskostnader) 25 MSEK vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare 25 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsåtaganden

Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari – 10 februari 2017.

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden 18 september – 29 september 2017.

Dokument för nedladdning

2016-06-02 Inför listning på Nasdaq First North - Emissionsfolder
2016-04-13 Anmälningssedel för teckning av units i Cyxone
2016-04-13 Inbjudan att teckna units i Cyxone inför planerad notering på Nasdaq First North - Emissionsfolder
2016-04-12 Emission av units inför planerad notering av aktierna och teckningsoptionerna i Cyxone på Nasdaq First North i Stockholm
2016-04-12 Prospekt