Finansiella rapporter

Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

2018-11-21, 08.34 (CET)
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Perioden (2018-01-01—2018-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -10 893 (-5 593) KSEK
 • Resultat per aktie -0,55 (-0,36)
 • Likvida medel uppgick per 2018-09-30 till 10 478 (25 662) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2018-09-30 till 90,7 (95,2) %

Kvartalet 2018 (2018-07-01—2018-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 390 (-1 518) KSEK
 • Resultat per aktie -0,22 (-0,10)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Bolaget slutförde förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt emitterade ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till OxyPharma AB. Aktierna registrerades på bolagsverket den 3 juli 2018.
 • Bolaget utsåg Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2 juli 2018.
 • Den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi avslutades. Resultaten från studien bidrar till den ökande bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för detta naturliga växtprotein.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har slutfört den företrädesemission av units som godkändes vid extra bolagsstämman den 1 oktober 2018. Företrädesemissionen har tecknats till 90 procent. Cirka 36 procent av emissionen tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4 procent av emissionen tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 50 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cyxone med 1 339 097,65 SEK genom utgivande av 17 743 034 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 2 826 983 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 37 457 517.
 • Bolaget har valt den klinik som kommer att genomföra läkemedelskandidaten T20Ks första studie i människa. Kliniken som ligger i Västeuropa har under en tid noga utvärderats baserat på en rad avgörande kriterier och kommer behandla de första friska frivilliga patienterna i den kliniska fas 1-studien för T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS).

VD Kjell Stenberg kommenterar

Under tredje kvartalet har Cyxone fokuserat på de aktiviteter som krävs för att starta kliniska studier med T20K (fas I).

Dessutom har bolaget arbetat målmedvetet för att ta in kapital till sitt kliniska fas 2b-program med Rabeximod i ledgångsreumatism (rheumatoid arthritis, RA) som Cyxone planerar att starta 2019.

Cyxone har också ökat sina insatser för att introducera sina läkemedelskandidater, T20K för multipel skleros (MS) och Rabeximod för RA, till läkemedelsbolag från Europa, USA och Asien.

T20K och MS
Från bolagets studier i det avslutande prekliniska programmet med T20K har Cyxone tillägnat sig mycket ny, värdefull kunskap om hur T20K verkar, hur det tas upp och fördelar sig i kroppen[1]. Dessa nya insikter är centrala vid fortsatt klinisk utveckling av T20K till ett nytt MS-läkemedel med potential att förhindra sjukdomsutvecklingen med låga biverkningar.

För att påskynda processen fram till ”first-in-man” has Cyxone engagerat många specialiserade företag vilka samverkar för att leverera de verktyg och data som behövs för att starta fas 1-studier.

De resultat som erhållits är i enlighet med vad som förväntats och stödjer Cyxones planer för fas 1-studier med T20K.

Rabeximod och RA
Cyxone har inlett planeringen av sitt fas 2b-program som innefattar 24-veckors studier med Rabeximod i djur, och i patienter med medelsvår till svår ledgångsreumatism.

Undersöka möjligheter till nya substanser för autoimmuna sjukdomar
Efter studierna med en cyklotid i djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom fortsätter nu bolaget att undersöka möjligheterna till att finna nya, unika strukturer med goda effekter mot autoimmuna sjukdomar i sina två patentportföljer.

Partneringmöjligheter
Med två utvecklingssubstanser i klinisk fas ökar Cyxone sina möjligheter att finna bra strategiska partners för att accelerera utvecklingsarbetet. Första mötesomgången skedde vid konferensen Nordic Life Science Days i Stockholm i september där bolaget hade många positiva samtal med olika läkemedelsbolag.

Vi är tacksamma för det stöd och förtroende våra aktieägare visar och ser fram emot en fortsatt stark utveckling för Cyxone.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter

2019-02-14 Bokslutskommuniké

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 21 november 2018

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50. www.cyxone.com

[1] Se Cyxones Nyhetsbrev från juli 2018 samt i Pressmeddelande från 23 oktober 2018

Se Delårsrapport