Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

2019-02-14, 08.03 (CET)
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Räkenskapsåret (2018-01-01-2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -15 434 (-8 824) KSEK
 • Resultat per aktie -0,41 (-0,50)
 • Likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 38 716 (33 357) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2018-12-31 till 93,2 (90,4) %

Kvartalet (2018-10-01-2018-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 534 (-3 231) KSEK
 • Resultat per aktie -0,12 (-0,18)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Bolaget slutförde den företrädesemission som godkändes vid extra bolagsstämman den 1 oktober 2018. Företrädesemissionen tecknades till 90 procent. Cirka 36 procent av emissionen tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4 procent av emissionen tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 50 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cyxone med 1 339 097,65 SEK genom utgivande av 17 743 034 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i bolaget till 2 826 983 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 37 457 517. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 44,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget har valt den klinik som kommer att genomföra läkemedelskandidaten T20Ks första studie i människa. Kliniken som ligger i Västeuropa har under en tid noga utvärderats baserat på en rad avgörande kriterier och kommer behandla de första friska frivilliga i den kliniska säkerhets- och pharmakokinetiska studien ("fas 1") med T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS).
 • Det prekliniska programmet för läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS) är slutfört efter att de toxikologiska studierna påvisat ett positivt resultat. Läkemedelskandidaten T20K har nu visats säker för att ges till människor och nästa steg är att pröva effekten av T20K i kliniska studier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Det amerikanska patent- och registreringsverket (USPTO) har utfärdat patentet 10,159,710 B2 - ett delpatent, s.k. divisional patent, relaterat till det redan godkända 'ursprungspatentet' för läkemedelskandidaten T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS).
 • Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har beslutat att ålägga bolaget disciplinpåföljd för överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk. Disciplinnämnden ålägger Cyxone att till börsen betala vite uppgående till SEK 200 000, motsvarande två årsavgifter till följd av överträdelser avseende regelverkets punkter för delgivning av insiderinformation under andra halvåret 2017.

VD Kjell Stenberg kommenterar
2018 har varit ett år då vi tagit flera viktiga affärs- och utvecklingsmässiga steg framåt och de patienter vars liv vi vill kunna underlätta har känts allt mer närvarande i vårt arbete. Under det fjärde kvartalet slutförde bolaget en finansieringsrunda, påbörjade förberedelser inför Rabeximods fas 2b-studie och kunde dokumentera betydande egenskaper hos T20K. Samtidigt fortsattes den alltid närvarande och viktiga dialogen med läkemedelsbolag och investerare som är intresserade av Cyxones teknologi och projekt.

T20K och MS
Cyxone har under kvartalet fortsatt de studier som syftar till att karaktärisera och dokumentera T20K och dess effekter i förberedelse för att substansen för första gången ska ges till människa då klinisk fas 1 inleds. Utöver den information som vi tidigare har tagit fram har vi nu också klarlagt hur T20K kan påverka djuret vid upprepade, högre, doser. Detta arbete är extra viktigt då man arbetar med en substans som stannar kvar en tid i olika organ på det sätt som T20K ackumuleras i de immunologiskt aktiva organen tunntarm och mjälte. Andra viktiga aktiviteter som har pågått simultant är utvecklingen av den bioanalysmetod- och förberedelserna för tillverkningen av de sterila ampuller som ska användas i den kliniska studien.

Rabeximod och RA
Det kapitaltillskott som det tredje kvartalets nyemission innebar har möjliggjort för Cyxone att konkret kunna inleda arbetet med de studier som ingår i Rabeximods nya fas 2b-program. Som tidigare meddelats så ingick i Cyxones köp av Rabeximod all information som den tidigare ägaren OxyPharma behövde för att kunna genomföra sin tidigare fas 2 studie, samt alla resultat från denna kliniska studie i patienter med moderat till svår RA. Dessa uppgifter underlättar givetvis Cyxones arbete betydligt jämfört med att ta en helt ny substans genom fas 2. Däremot krävs, eftersom den nya planerade kliniska studien kommer att behandla patienter under dubbelt så lång tid som den tidigare, att Cyxone genomför ytterligare djurstudier med substansen för att visa Rabeximods säkerhet under 24 veckors behandling.

Externa aktiviteter
Cyxone följer upp de kontakter i läkemedelsbolag och bland investerare som bolaget skapat för att lägga grunden till en god kommersiell utveckling av bolaget och av våra respektive kandidater.

Avslutningsvis vill jag tacka er aktieägare för ert fortsatta, och i samband med nyemissionen förnyade, förtroende. Ert outtröttliga stöd och engagemang har varit och förblir en stor tillgång för oss på Cyxone, varför vi ser mycket fram emot att tillsammans med er fortsätta föra våra kandidater framåt närmare kommersiell utveckling.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

Årsredovisning 2018 publiceras på hemsidan              2019-04-02

Delårsrapport kvartal 1, 2019                                        2019-05-17

Årsstämma                                                                    2019-05-24

Delårsrapport kvartal 2, 2019                                        2019-08-28

Delårsrapport kvartal 3, 2019                                        2019-11-15

Bokslutskommuniké 2019                                             2020-02-14

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 14 februari 2019

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Bokslutskommuniké