Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare är fastställd till den 19 november 2020

  2020-11-16, 14.59 (CET)
  Regulatorisk

  Den 10 november 2020 beslutade styrelsen för Cyxone AB (publ), (”Cyxone” eller ”Bolaget”) om en riktad emission (den ”Riktade Emissionen”) och att emittera teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare i Cyxone som äger aktier per avstämningsdagen. Teckningsoptionerna kommer, i viss utsträckning, kompensera de befintliga aktieägarna för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför.

  Läs mer
 • Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

  2020-11-13, 08.30 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  Sammanfattning av delårsrapport

  Läs mer
 • Styrelsen för Cyxone har beslutat om en riktad nyemission av units om cirka 19 MSEK och en emission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare

  2020-11-10, 23.15 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

  Läs mer
 • Cyxone avser att genomföra en riktad nyemission av units

  2020-11-10, 19.00 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

  Läs mer
 • Cyxone ansöker om utökat patentskydd för Rabeximod

  2020-11-10, 16.31 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  Cyxone AB (publ.) meddelade idag att bolaget har lämnat in en ansökan om utökat patentskydd för läkemedelskandidaten Rabeximod till det Europeiska patentverket (EPO). En godkänd ansökan skulle stärka bolagets patentportfölj ytterligare och utöka perioden för Rabeximods marknadsexklusivitet.

  Läs mer
 • Cyxone rapporterar positivt utfall från regulatoriska toxikologistudier av Rabeximod

  2020-10-30, 09.45 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ.), ett svenskt bolag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot sjukdomar i immunsystemet, meddelade idag att man framgångsrikt har avslutat sex månader långa regulatoriska toxikologistudier av Rabeximod. Studieresultaten visar att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhetsprofil. Det positiva utfallet gör det möjligt att genomföra kliniska studier i patienter med behandlingsperioder upp till sex månader. Cyxone inleder nu förberedelserna för att påbörja en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i patienter med reumatoid artrit.

  Läs mer
 • Cyxone erhåller totalt 21,8 MSEK från fullt utnyttjat optionsavtal med dr Kalev Kask

  2020-10-02, 08.47 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att optionsavtalet med dr Kalev Kask har utnyttjats till fullo genom ett tredje och sista utnyttjande av investeringsoptionen. De tre riktade nyemissionerna som genomförts inom ramarna för avtalet ger företaget en bruttolikvid om totalt 21,8 miljoner kronor, varav 1,8 miljoner kronor redan har erhållits genom tidigare utnyttjanden. Detta täcker den största delen av kostnaderna för den planerade kliniska fas 2-studien av Rabeximod i covid-19-patienter, vilket innebär att andra pågående projekt inte kommer att påverkas. Studien är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020.

  Läs mer
 • Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod

  2020-09-24, 23.30 (CEST)
  Regulatorisk
  MAR

  Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har inlett en process för att optimera utvecklingsplanen för Rabeximod. Initiativet grundar sig i värdefulla råd från företagets nya seniora medicinska rådgivare, uppdaterad marknadsinformation och möjligheten till förlängd marknadsexklusivitet genom nyligen inlämnade patentansökningar. Parallellt med detta förbereder bolaget en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter, med möjlig start redan under fjärde kvartalet 2020.

  Läs mer
 • Cyxone tillförs 1 MSEK genom en andra riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19

  2020-09-17, 09.14 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar av autoimmuna sjukdomar, har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 214 858 aktier, vilken tillför bolaget cirka 1 MSEK. Emissionen sker inom ramarna för det optionsavtal som bolaget ingått med dr Kalev Kask för att tillsammans utveckla en ny behandling av covid-19.

  Läs mer
 • Cyxone planerar att initiera en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

  2020-09-14, 16.57 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget planerar att initiera en klinisk fas 2-studie för att studera läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter. Behandlingen syftar till att minska risken för allvarliga andningsbesvär orsakade av virusrelaterad överaktivitet i immunförsvaret.

  Läs mer