Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 • Kvartalsrapport 2020-10-01 till 2020-12-31

  2021-02-12, 08.31 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  Finansiell sammanfattning för koncernen

  Läs mer
 • Cyxone rapporterar att den första covid-19-patienten screenats i klinisk fas 2-studie av Rabeximod

  2021-01-15, 13.05 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ.) meddelar idag att den första patienten har screenats i den kliniska fas 2-studien av Rabeximod vid covid-19. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten av oral behandling med Rabeximod i syfte att förebygga sjukdomsprogression hos sjukhusvårdade covid-19-patienter och påskynda deras återhämtning. Studien kommer att inkludera 300 patienter vid kliniska center i Polen, Slovakien och upp till tre ytterligare europeiska länder. Cyxone förväntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.

  Läs mer
 • Cyxone har lämnat in en IND-ansökan för Rabeximod i USA efter positiv feedback från ett rådgivande möte med FDA

  2020-12-15, 09.26 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  Cyxone (publ.) meddelar idag att bolaget har lämnat in en IND-ansökan (Investigational New Drug) för sin läkemedelskandidat Rabeximod till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Detta efter ett produktivt rådgivande möte (pre-IND-meeting) med myndigheten, där bolaget erhöll värdefulla råd rörande bland annat protokollet för den nära förestående europeiska kliniska fas 2-studien i patienter med covid-19. IND-ansökan omfattar utvecklingen av Rabeximod inom covid-19 och andra indikationer som till exempel ledgångsreumatism, och är dessutom en förutsättning för framtida valideringar av bolagets fem nyligen inlämnade patentansökningar i USA.

  Läs mer
 • Cyxone har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista

  2020-12-09, 08.26 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ.) meddelar idag att styrelsen har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget avser att lämna in en noteringsansökan under första kvartalet 2022. Cyxone är för närvarande noterat på Nasdaq First North Growth Market.

  Läs mer
 • Cyxone erhåller myndighetsgodkännande för start av klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

  2020-12-08, 14.46 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ.) meddelade idag att bolaget erhållit godkännande från den regulatoriska myndigheten och etiska kommittén i Polen att inleda den planerade fas 2-studien med Rabeximod i patienter som lider av måttlig covid-19. Behandlingens syfte är att reducera risken för utveckling av försämrad lungfunktion orsakad av virusinducerad överaktivitet i immunförsvaret. Cyxone väntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.

  Läs mer
 • Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4

  2020-11-27, 14.51 (CET)
  Regulatorisk

  Som tidigare kommunicerats har Cyxone AB (publ) (“Cyxone” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO4 till Bolagets befintliga aktieägare för varje tjugoåtta (28) ägda aktier per avstämningsdagen den 19 november 2020. Teckningsoptionerna kommer att, till viss del, kompensera befintliga aktieägare för den utspädning som en tidigare genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner medför. Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 30 november 2020.

  Läs mer
 • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare är fastställd till den 19 november 2020

  2020-11-16, 14.59 (CET)
  Regulatorisk

  Den 10 november 2020 beslutade styrelsen för Cyxone AB (publ), (”Cyxone” eller ”Bolaget”) om en riktad emission (den ”Riktade Emissionen”) och att emittera teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare i Cyxone som äger aktier per avstämningsdagen. Teckningsoptionerna kommer, i viss utsträckning, kompensera de befintliga aktieägarna för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför.

  Läs mer
 • Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

  2020-11-13, 08.30 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  Sammanfattning av delårsrapport

  Läs mer
 • Styrelsen för Cyxone har beslutat om en riktad nyemission av units om cirka 19 MSEK och en emission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare

  2020-11-10, 23.15 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

  Läs mer
 • Cyxone avser att genomföra en riktad nyemission av units

  2020-11-10, 19.00 (CET)
  Regulatorisk
  MAR

  INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

  Läs mer