Pressmeddelande

Styrelsen för Cyxone har beslutat om en riktad nyemission av units om cirka 19 MSEK och en emission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2020-11-10, 23.15 (CET)
Regulatorisk
MAR

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Cyxone AB (publ) (“Cyxone” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission om 4 075 000 units, där varje unit motsvarar en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4, till vissa utvalda investerare (den “Riktade Emissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 4,70 SEK per unit. Teckningsoptionerna tilldelas vederlagsfritt. Bolaget har även beslutat att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 till Bolagets befintliga aktieägare. Den Riktade Emissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 19 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen i Cyxone har, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 4 juni 2020 och efter avslutad bookbuilding-process, beslutat om en riktad nyemission av 4 075 000 units, där varje unit motsvarar en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4, till en teckningskurs om 4,70 SEK per unit. Teckningsoptionerna tilldelas vederlagsfritt.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av Mangold Fondkommission AB, att den Riktade Emissionen har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen för att genomföra och slutföra Bolagets planerade Fas 2 studie av Rabeximod i patienter med Covid-19. Genom den Riktade Emissionen kan Cyxone, enligt styrelsens uppfattning, erhålla ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör samtidig forskning och utveckling av ett enklare sätt att administrera T20K.

Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 7,02 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 4 075 000, från 53 988 400 till 58 063 400. Utan beaktande av teckningsoptionerna av serie TO4 kommer aktiekapitalet att öka med 307 547,34 SEK från 4 074 598,49 SEK till 4 382 145,83 SEK.

”Baserat på det betydande intresse som investerare visat för Cyxone under kapitalanskaffningsprocessen har vi på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunnat stärka bolagets finansiella position ytterligare inför den fortsatta utvecklingen av våra läkemedelsprojekt. Emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner till våra befintliga aktieägare är en viktig komponent i finansieringslösningen eftersom den ger möjlighet att i viss utsträckning kompensera utspädningseffekten som den riktade emissionen medför” säger VD Tara Heitner.

Villkoren för teckningsoptionerna av serie TO4 beskrivs ytterligare nedan.

Teckningsoptioner till aktieägare i Cyxone

För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Cyxone även beslutat att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 (samma serie som emitteras i den Riktade Emissionen) till befintliga aktieägare som på avstämningsdagen äger aktier i Cyxone.

Styrelsen avser fastställa avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO4 inom de närmaste dagarna, varefter Bolaget kommer att offentliggöra avstämningsdagen, tillsammans med sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner, respektive första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner. Aktieägare i Cyxone kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO4 för varje tjugoåtta (28) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 1 928 157 teckningsoptioner av serie TO4 till aktieägarna i Cyxone.

De investerare som deltagit i den Riktade Emissionen kommer inte att utgöra aktieägare per avstämningsdagen och kommer således inte att ha rätt till sådana teckningsoptioner som tilldelas till de befintliga aktieägarna.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO4

Totalt emitteras 6 003 157 teckningsoptioner av serie TO4, varav 4 075 000 i den Riktade Emissionen och 1 928 157 till aktieägarna i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 april 2021 till och med den 12 maj 2021 (”Mätperioden”), dock högst 7,05 SEK och lägst 2,00 SEK per aktie.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer att löpa från den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 och under förutsättning av en aktiekurs 10,07 SEK under Mätperioden, kan Cyxone tillföras ytterligare maximalt cirka 42 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 kommer utspädningen att uppgå till cirka 9,37 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen.

Cyxone har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO4 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare, och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 23.15 CET.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 (0)8 503 015 50
E-post: ca@mangold.se

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cyxone i någon jurisdiktion, varken från Cyxone eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Cyxone. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för Cyxone i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Cyxone har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen.  I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Se Pressmeddelande