Pressmeddelande

Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4

2020-11-27, 14.51 (CET)
Regulatorisk

Som tidigare kommunicerats har Cyxone AB (publ) (“Cyxone” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO4 till Bolagets befintliga aktieägare för varje tjugoåtta (28) ägda aktier per avstämningsdagen den 19 november 2020. Teckningsoptionerna kommer att, till viss del, kompensera befintliga aktieägare för den utspädning som en tidigare genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner medför. Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO4 på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 30 november 2020.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO4

Totalt har 6 003 157 teckningsoptioner av serie TO4 emitterats, varav 4 075 000 i den Riktade Emissionen och 1 928 157 till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 april 2021 till och med den 12 maj 2021. Teckningskursen kan emellertid uppgå till högst 7,05 SEK och lägst 2,00 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer att löpa från den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 och under förutsättning av en aktiekurs under mätperioden om 10 SEK eller mer, kan Cyxone tillföras ytterligare maximalt cirka 42 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 kommer utspädningen att uppgå till cirka 9,37 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och finansiell rådgivare, och Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i samband med den riktade emissionen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Cyxone.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08 503 015 50
E-post: ca@mangold.se

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande