Pressmeddelande

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare är fastställd till den 19 november 2020

2020-11-16, 14.59 (CET)
Regulatorisk

Den 10 november 2020 beslutade styrelsen för Cyxone AB (publ), (”Cyxone” eller ”Bolaget”) om en riktad emission (den ”Riktade Emissionen”) och att emittera teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare i Cyxone som äger aktier per avstämningsdagen. Teckningsoptionerna kommer, i viss utsträckning, kompensera de befintliga aktieägarna för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen medför.

Avstämningsdagen för att erhålla teckningsoptioner av serie TO4 har fastställts till den 19 november 2020. Således är sista dag för handel inklusive rätt till teckningsoptioner av serie TO4 den 17 november 2020, och första dagen för handel exklusive rätt till av teckningsoptioner av serie TO4 den 18 november 2020.

Aktieägare i Cyxone kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO4 för varje tjugoåtta (28) aktier som innehas på avstämningsdagen. Totalt emitteras 1 928 157 teckningsoptioner av serie TO4 till de befintliga aktieägarna i Cyxone.

De investerare som deltagit i den Riktade Emissionen kommer inte att erhålla aktier från den riktade emissionen före avstämningsdagen och kommer således inte att ha rätt till teckningsoptioner som tilldelas befintliga aktieägare.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO4 finns att tillgå på Bolagets hemsida: www.cyxone.com.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO4

Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 29 april 2021 till och med den 12 maj 2021 (”Mätperioden”), dock högst 7,05 SEK och lägst 2,00 SEK per aktie.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 kommer att löpa från den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 och under förutsättning av en aktiekurs under Mätperioden om 10 SEK eller mer, kan Cyxone tillföras ytterligare maximalt cirka 42 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 kommer utspädningen att uppgå till cirka 9,37 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen.

Cyxone har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO4 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och finansiell rådgivare, och Fredersen Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB                  
Telefon: 08 503 015 50
E-post: ca@mangold.se

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande