Pressmeddelande

Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod

2020-09-24, 23.30 (CEST)
Regulatorisk
MAR

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har inlett en process för att optimera utvecklingsplanen för Rabeximod. Initiativet grundar sig i värdefulla råd från företagets nya seniora medicinska rådgivare, uppdaterad marknadsinformation och möjligheten till förlängd marknadsexklusivitet genom nyligen inlämnade patentansökningar. Parallellt med detta förbereder bolaget en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter, med möjlig start redan under fjärde kvartalet 2020.

Med en ny vd och ett nytt vetenskapligt råd på plats har Cyxone vidtagit åtgärder som bedöms höja det långsiktiga värdet för aktieägarna, bland annat genom att förbättra företagets patentsituation. Nya patentansökningar har lämnats in i syfte att förlänga marknadsexklusiviteten för Rabeximod, potentiellt fram till år 2043. En patentansökan kopplad till covid-19 har också lämnats in.

Cyxone förbereder för närvarande myndighetsansökningar inför en fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter. Förutsatt att bolaget erhåller myndighetsgodkännande inom kort förväntas studien kunna starta under fjärde kvartalet 2020. Studien, som förväntas inkludera 300 patienter, kommer att genomföras i ett antal länder i Europa och top line-resultat beräknas kunna presenteras under tredje kvartalet 2021. Covid-19-patienter löper en risk att utveckla allvarlig andningssvikt till följd av en överreaktion i immunförsvaret. Rabeximod kan bidra till en bättre behandling av covid-19-patienter genom att dämpa den immunreaktion som orsakar detta akuta och potentiellt dödliga tillstånd.

Produktprofilen har reviderats baserat på granskningar av resultaten från tidigare kliniska studier med Rabeximod och det förändrade marknadslandskapet, samt på information från vetenskapliga rådgivare och opinionsbildare inom området. Målet är att med större precision definiera den patientgrupp och det stadium av sjukdomsförloppet där behandling med Rabeximod skulle göra störst nytta. Kartläggningar av kompletterande medicinska indikationer för läkemedelskandidaten, såsom respiratoriska sjukdomstillstånd vilka överlappar med covid-19, har också genomförts. Mot denna bakgrund uppdaterar bolaget nu den nuvarande utvecklingsplanen för Rabeximod inom indikationen reumatoid artrit (RA) i syfte att höja värdet för både patienter och aktieägare. Nästa kliniska studie förväntas kunna påbörjas under den senare delen av 2021.

”Det var nödvändigt att ompröva vilka som är Rabeximods främsta konkurrensfördelar, mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av behandling mot RA och andra marknadstrender. Vi ser positivt på de nya möjligheter som har framkommit för Rabeximod och arbetar nu hårt för att sammanställa en optimal utvecklingsplan för behandling av reumatoid artrit. Samtidigt ser vi fram emot att initiera en fas 2-studie i covid-19-patienter, ett område som har ett omfattande och akut behov av effektiva medicinska behandlingar,” kommenterar Cyxones vd, Tara Heitner.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2020, kl 23.30.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande