Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017 i Cyxone

2017-05-23, 14.00 (CEST)

Idag, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition 
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2016 samt att tillgängliga medel disponeras så att 21 103 593 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor 
Årsstämman beslutade om omval av Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam som ordinarie styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 75 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Stein Karlsen som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär i huvudsak att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras och att en mindre språklig och redaktionell ändring görs avseende bolagets avstämningsförbehåll.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till 2 299 649 aktier motsvarande femton procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Malmö den 23 maj 2017

Cyxone AB (publ)

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com 
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 14.00 CET.

Om Cyxone 
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Pressmeddelande (PDF)