Pressmeddelanden

Cyxone erhåller meddelande om patentgodkännande avseende immunhämmandebehandling med cyklotiden T20K

2018-04-23, 14.08 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone meddelade idag att det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har utfärdat sin formella avsikt att godkänna bolagets patentansökan avseende bolagets tillämpning av cyklotider som immunhämmande läkemedel. Godkännandet kommer att stärka bolagets patentportfölj och säkerställer skyddet för kandidaten T20K som visat fördelaktig farmakologisk effekt i prekliniska studier mot autoimmuna sjukdomar, så som multipel skleros (MS).

Cyxone fokuserar på att utveckla läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Ett av huvudprojekten, den cyklotidbaserade läkemedelskandidaten T20K, befinner sig i det prekliniska stadiet med avsikt att påbörja studier i människa under det innevarande året för behandling av den autoimmuna sjukdomen multipel skleros (MS). Den patentansökan som nu avses att godkännas av det europeiska patentverket, EPO, innebär att Cyxone nu kommer att äga den exklusiva rättigheten att använda cyklotiden T20K som ett immunhämmande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar inom Europa. Förutom behandling täcker även patentet profylaktisk, förebyggande, behandling av autoimmuna sjukdomar och immuncellmedierade inflammation, där den sistnämnda innebär att immuncellen är en lymfocyt vilket är en sorts vit blodkropp som ingår i det adaptiva immunförsvaret. Alla inom Europa med intresse av att använda cyklotider inom patentets skyddsomfång kommer efter godkännandet att behöva förhandla rättigheter med Cyxone för att undvika att begå patentintrång. 

”Ett starkt patentskydd kan vara en betydande komponent i diskussioner med potentiella partners eller investerare, därför har vi som strategi att säkra patent i de länder som bedöms utgöra de viktigaste marknaderna för oss. Av de uppskattningsvis 2,5 miljoner människor som drabbas av multipel skleros globalt, finns ungefärligen 700 000 i Europa1vilket gör detta till en stor marknad,” sade Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone. ”Vidare anser vi att ett starkt patentskydd är en nödvändig byggsten då fler externa parter nu involveras när vi avser att påbörja kliniska studier i människa senare i år. Ett godkännande reducerar även osäkerheter kring patentets skyddstid vilket brukar vara en avgörande faktor för läkemedelskandidatens värde vid licensförhandlingar.”

Det europeiska patentdokumentet har nummer EP2793923 och ger skydd för användning av cyklotider som immunhämmande läkemedel inom Europa. Patentets godkännande kommer att säkerställa att Cyxone har ett produktskydd fram till år 2032, motsvarande 20 år beräknat från tillfället då patentansökan lämnades in den 21 december 2012. I enlighet med de europeiska patentreglerna finns även, vid särskilda betingelser, en möjlighet att ansöka om ett förlängt patentskydd (s.k. Supplementary Protection Certificate) i de enskilda länderna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet efter att ett marknadsgodkännande har erhållits. Cyxone har för avsikt att ansöka om motsvarande patentskydd i viktiga marknader framöver.

Källa: 1. Multiple Sclerosis International Federation. Atlas of MS. Beräknad projektering baserad på 2008 och 2013 års trend. 2013.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com 
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för RA i klinisk fas 2 program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande