Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 5 juni 2018 i Cyxone AB (publ)

2018-06-05, 13.48 (CEST)
Regulatorisk

Idag, den 5 juni 2018, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. 

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam som ordinarie styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. 

Årsstämman beslutade vidare att omvälja auktoriserade revisorn Stein Karlsen som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av nyemission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 15 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 45,7 procent. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Såvitt avser emission som sker som ett led i förvärvet av Rabeximod från OxyPharma AB ska emissionskursen dock bestämmas i enlighet med vad som framgår av det ingångna förvärvsavtalet. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera förvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Malmö den 5 juni 2018
Cyxone AB (publ)

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för RA i klinisk fas 2 program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000. www.cyxone.com

Se Kommuniké från årsstämma