Vetenskapligt Råd

Vetenskapligt Råd

Cyxone har knutit till sig seniora vetenskapliga experter för att ge råd och stöd i utvecklingsarbetet med läkemedelsprojekten. Alla medlemmar i det vetenskapliga rådet är erkända experter inom sina respektive områden, varav en ingår i Nobelförsamlingen. De bidrar med viktig erfarenhet från både den vetenskapliga och industriella sfären.

Christian Gruber

Ordförande för vetenskapligt råd

Christian Gruber är ledare för en forskargrupp och docent vid medicinska universitetet i Wien (Österrike). Christian Gruber studerade biokemi vid universitetet i Tübingen (Tyskland) och molekylär bioteknik vid Queensland University of Technology (Australien), och disputerade i molekylär biovetenskap vid The University of Queensland. För sina insatser fick han flera vetenskapliga priser, t.ex. 2013 Heribert Konzett Award of the Austrian Pharmacological Society, 2014 Young Investigator Silver Award of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology, och 2014 Dr. Willmar Schwabe Award of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Forskningen som hans team fokuserar på är att studera biologiska funktionen och farmakologiska verkningsmekanismen hos naturbaserade peptider som isolerats från växter och ryggradslösa djur (t.ex. peptidhormoner, neuropeptider och peptidtoxiner), och utveckling av nya peptidläkemedel. Han är medlem i European Peptide Societys vetenskapliga utskott och invald medlem i ”Max-Bergmann-Kreis”.

Maarten Kraan

Maarten Kraan är läkare och legitimerad reumatolog samt har disputerat i immunologi vid Leidens universitet i Nederländerna. Under sin akademiska karriär arbetade han på Leidens universitet och som docent på Amsterdams universitet. Han har haft ett flertal ledande roller inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling och Regulatory Affairs på ett flertal läkemedelsbolag i både Europa och USA. Maarten är CMO på AM Pharma, sitter i styrelsen för Toleranzia AB och Vicore AB, och på Vicore leder han även det vetenskapliga rådet.

Rikard Holmdahl

Professor Rikard Holmdahl är läkare och har doktorerat i immunologi vid Uppsala universitet samt har haft ett flertal seniora vetenskapliga roller inom akademin. 1990 fick han en forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet och 1993 flyttade han sin forskningsgrupp (Medical Inflammation Research) till Lunds universitet, där han accepterade en professur. Sedan 2008 innehar Rikard Holmdahl en professur vid Karolinska Institutet (KI), och sedan 2014 är han medlem i Nobelförsamlingen. Vid sidan av sin tjänst på KI är han även vetenskaplig rådgivare och konsult i biotekniska och biomedicinska bolag. Rikard forskar aktivt inom områdena RA och MS och har tidigare varit involverad i förståelsen av Rabeximods verkningsmekanism.