Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen ska Cyxones styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra personer, inklusive ordförande. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma.

Bolagsordning

Antagen på årsstämman 24 maj 2019.

1 § Firma

Bolagets firma är Cyxone AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget ska utveckla nya läkemedelskandidater för allvarliga sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 2 264 150 kronor och till högst 9 056 600 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

6 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

7 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

8 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter. Revisor och eventuell suppleant ska vara auktoriserad. Till revisor eller suppleant får även registrerat revisionsbolag utses.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter; och
 13. annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen som PDF