T20K

T20K

T20K utvecklas som behandling för multipel skleros (MS) och är för närvarande i tidig klinisk fas.

Det finns ingen botande behandling tillgänglig för MS, och de flesta befintliga terapier är endast måttligt effektiva att förebygga sjukdomsåterfall, och har begränsad effekt på den ökande funktionsnedsättningen över tid. Detta gör att de flesta patienter fortfarande upplever skov och behöver livslång behandling.

Utöver förbättrad behandlingseffekt finns det ett uttalat behov av att ta fram mer säkra läkemedel som kan tolereras bättre av MS-patienter. Många nuvarande terapier är förknippade med en hög risk för allvarliga biverkningar.

Bekvämare administreringsvägar och minskad doseringsfrekvens är också viktiga aspekter som efterfrågas. De flesta förstahandsbehandlingar måste ges som infusioner eller injektioner i flera intervaller, vilket kan vara obekvämt för många patienter.

T20K hämmar T-cellsproliferation genom att modulera frisättningen av cytokinen IL-2 (Gründemann et al. 2013; Thell et al. 2014). IL-2 är en cytokin med en viktig roll i T-cellsaktivering och T-cellsproliferation. Felaktigt reglerad T-cellsaktivering är av de bakomliggande faktorerna många autoimmuna sjukdomar och orsakar inflammationstillstånd som kan resultera i vävnads- och organskador.

 

 

IL-2 är en välkänd cytokin (signaleringsmolekyl) som kan kopplas till mekanismer som bryter ner det nervskyddande lagret av myelin. I prekliniska modeller av multipel skleros (EAEmodell) visar sig T20K fördröja uppkomsten och svårighetsgraden av kliniska symtom signifikant. Denna sjukdomsförebyggande mekanism gör att T20K potentiellt kan bidra till att bromsa sjukdomsförloppet och därför utgöra ett intressant nytt sätt att reglera sjukdomen.

Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
T20K

T20K kliniska data och status:

  • Säkerhet – T20K visade sig tolereras väl i en Fas 1a-studie där T20K administrerades som en infusion. För vidare klinisk utveckling eftersträvar vi en mer patientvänlig administrationsform.
  • Status – Prekliniska studier för att stödja en bekväm administrering av T20K pågår, och de obligatoriska toxikologiska studier som krävs för att erhålla myndighetsgodkännande för en klinisk studie på friska individer kommer att följa.

Kontakta oss

Cyxone välkomnar förfrågningar angående vår pipeline och licensieringsmöjligheter inom multipel skleros.