Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ) den 1 oktober 2018

2018-10-01, 12.57 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471, höll idag extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemissionen av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units)
Bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut den 13 september 2018 om nyemission av Units med företrädesrätt för aktieägarna.

Företrädesemissionen innebär att högst 19 714 483 Units ges ut med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid fullteckning tillförs bolaget initialt ett belopp om cirka 49,3 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kommer bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 73,9 miljoner kronor och som högst cirka 147,9 miljoner kronor. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 1 487 886 kronor. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptionerna är högst cirka 1 487 886 kronor.

Bolagets aktieägare äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är torsdagen den 4 oktober 2018.

Teckning av Units, såväl med som utan stöd av uniträtter, äger rum under perioden från och med måndagen den 8 oktober 2018 till och med tisdagen den 23 oktober 2018. Teckningskursen är 2,50 kronor per Unit.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningsperioden för nyteckning av aktie med nyttjande av teckningsoptionen är under perioden från och med den 2 september 2019 till och med den 18 september 2019. Teckningskursen vid nyteckning av aktie är den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 19 augusti 2019 till och med den 30 augusti 2019, med en rabatt om 25%, dock lägst 3,75 kronor per aktie och högst 7,50 kronor per aktie.

För mer detaljerad information om emissionen hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.cyxone.com. Ett prospekt avseende emissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cyxone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018.

För ytterligare information kontakta:
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som nås på telefon 08-503 015 50. www.cyxone.com

Release