Finansiell rapport

Delårsrapport 2017-07-01-2017-09-30

October 25, 2017 08:51 (CEST)
Regulatory

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2017-07-01-2017-09-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1 518 (-1 235) KSEK
  • Resultat per aktie -0,10 (-0,10)
  • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 25 662 (23 468) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2017-09-30 till 95,2 (97,7) %

Perioden (2017-01-01-2017-09-30) 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -5 593 (-2 860) KSEK
  • Resultat per aktie -0,36 (-0,22)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017 

  • Inga väsentliga händelser under tredje kvartalet

VD Kjell Stenberg kommenterar

Bolagets arbete följer den utvecklingsplan som tidigare kommunicerats. En säkerhetsstudie av T20K genomförs hos LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KG i Tyskland och studier av T20Ks effekter på MS symptom i djurmodell (EAE) fortgår hos våra samarbetspartners. Resultaten av säkerhets- och effektstudierna kommer att redovisas när försöksserierna är avslutade. Arbetet med att tillverka T20K, utveckla analysmetoder, mäta stabilitet och karaktärisera uppta och utsöndring av T20K i djur följer också bolagets planer. Cyxones utvecklingsarbete med T20K har gått mycket bra i jämförelse med hur utvecklingen av nya läkemedelssubstanser i liknande utvecklingsskede normalt brukar ske.

Det stora intresset för att lösa in teckningsoption 2 (TO 2), 98.7 % ger oss möjlighet att med kraft driva T20K för multipel skleros genom det fortsatta utvecklingsarbetet. Som tidigare meddelas för Cyxone givande samtal med sitt investerarnärverk inför planerade fas 2b studier med Rabeximod.

Vi tackar alla aktieägare för deras förtroende för Cyxone och ser fram mot fortsatt gott samarbete.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.Cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

2018-02-16 Bokslutskommuniké 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 25 oktober 2017

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt 
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö 
www.cyxone.com

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Kjell Stenberg för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08:50 CET. 

Om Cyxone AB

Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Hela rapporten (PDF)