Finansiell rapport

Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-09-30

November 13, 2020 08:30 (CET)
Regulatory
MAR

Sammanfattning av delårsrapport

Perioden (2020-01-01 - 2020-09-30)
 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -36 978 (-26 122) KSEK
 • Resultat per aktie -0,75 (-0,70)
 • Likvida medel uppgick per 2020-09-30 till 44 587 (12 307) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2020-09-30 till 64,1 (83,0) %
Kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)
 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -12 608 (-12 710) KSEK
 • Resultat per aktie -0,25 (-0,34)
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020
 • Cyxone ingår avtal med dr Maarten Kraan som vetenskaplig rådgivare
 • Cyxone ingår avtal med professor Rikard Holmdahl som vetenskaplig rådgivare
 • Cyxone tillförs 0,9 MSEK genom en första riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19
 • Cyxone planerar att initiera en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter
 • Cyxone tillförs 1 MSEK genom en andra riktad nyemission enligt avtalet med Kalev Kask för att gemensamt utveckla en ny behandling av covid-19
 • Cyxone reviderar utvecklingsplanen för Rabeximod
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Fullt utnyttjat optionsavtal med dr Kalev Kask inbringar totalt 21,8 MSEK före transaktionskostnader, varav 1,8 MSEK erhållits genom tidigare utnyttjanden.
 • Cyxone ansökte om utökat patentskydd för Rabeximod.
 • Styrelsen för Cyxone beslutade om en riktad nyemission av units om cirka 19 MSEK och en emission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Den riktade nyemissionen genomfördes genom en accelererad bookbuilding-process.
VD Tara Heitner kommenterar

Under det senaste kvartalet har vi rapporterat fortsatta framsteg i våra ansträngningar att bygga ytterligare värde baserat på våra två unika läkemedelskandidater, Rabeximod och T20K. Viktigast av allt är att vi kunnat addera ytterligare ett projekt till vår pipeline. Denna attraktiva möjlighet baseras på prekliniskt underlag som indikerar att Rabeximod har potential att kontrollera immunförsvarets överaktivitet hos patienter som infekterats av livshotande virus. Rabeximod kommer utvärderas som en covid-19-behandling i måttligt sjuka patienter vilka uppvisar symtom som också kan förekomma i andra viralt inducerade luftvägssjukdomar. Vidare har Rabeximod visat en utmärkt säkerhetsprofil i studier på människor. På mycket kort tid har vi kunnat planera, finansiera och inleda en fas 2-prövning i covid-19-patienter, med förväntad avläsning av resultaten under tredje kvartalet 2021. Parallellt fortsätter vi våra ansträngningar för att utveckla Rabeximod som en behandling mot ledgångsreumatism. Med stöd av våra seniora medicinska rådgivare är vi i färd med att definiera den patientpopulation som förväntas dra mest nytta av Rabeximod-behandling vid denna indikation. Resultatet av den övningen kommer att vara av stort värde för att optimera utformningen av nästa kliniska studie, som förväntas påbörjas under senare delen av 2021. Den gynnsamma säkerhets- och tolerabilitetsprofilen för vår läkemedelskandidat stöds ytterligare av de positiva top line-resultat från en sexmånaders toxikologisk studie i två species som blev tillgängliga för några veckor sedan.

Vår läkemedelskandidat T20K, en potentiell ny behandling av multipel skleros, har tidigare genomgått en mindre fas 1-studie där den administrerades som en infusion. Eftersom vi strävar efter att utveckla läkemedel som är enkla att använda för patienter och vårdgivare utvärderar vi för närvarande en mer patientvänlig administrationsform, och kompletterande prekliniska studier av bland annat en oral substans har initierats.

Under de senaste månaderna har vi kunnat attrahera och engagera en rad nya kompetenta kollegor och rådgivare. Det senaste tillskottet till vårt team, Sally Abdel Moaty, kommer att spela en nyckelroll i vårt arbete för att föra prekliniska projekt vidare till kliniska fas. Sally har lång erfarenhet av forskning inom reumatologi och inflammation samt från projektledning i både den akademiska världen och i läkemedelsindustrin. Hon kommer närmast från det svenska bioteknikföretaget Kancera, där hon ansvarade för projekt inom ledgångsreumatism och multipel skleros. Sally var också involverad i förberedelserna för en klinisk prövning i covid-19-patienter.

Cyxones finansiella ställning har stärkts genom en serie riktade emissioner som har genomförts inom ramen för ett optionsavtal med den USA-baserade forskaren och entreprenören dr Kalev Kask. Totalt inbringade emissionerna 21,8 miljoner kronor före transaktionskostnader, vilket täcker den största delen av kostnaderna för covid-19-studien. Baserat på det betydande intresse som investerare visat för Cyxone kunde vi den 10 november på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkra ytterligare cirka 19 miljoner kronor före transaktionskostnader genom en riktad nyemission.  Den samtidiga emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner till våra befintliga aktieägare är en viktig komponent i denna finansieringslösning, eftersom den ger möjlighet att i viss utsträckning kompensera utspädningseffekten som den riktade emissionen medför.

Vi har under kvartalet också lagt mycket tid på kontakter med potentiella kommersiella partners för att öka deras kännedom om våra läkemedelsprojekt, men också på att skapa starkare band med befintliga och potentiella nya investerare. Under kvartalet har jag haft möjlighet att presentera Cyxone vid ett antal investerarmöten och partnerskapsevenemang, senast på BioEuropes digitala konferens som samlade 3 000 deltagare från över 50 länder.

Sammanfattningsvis har vi på kort tid lyckats utvidga vår projektportfölj, lämnat in nya patentansökningar för vårt längst framskridna projekt Rabeximod i syfte att potentiellt förlänga dess marknadsexklusivitet, säkrat ytterligare finansiering och förstärkt vårt team. Detta ger oss en betydligt starkare plattform för det fortsatta arbetet med att förbättra behandlingen av svåra sjukdomstillstånd och därigenom skapa värde för våra aktieägare. Vi ser nu fram emot att genomföra covid-19-studien, optimera utvecklingsplanen för Rabeximod inom området ledgångsreumatism och fortsatt optimera T20Ks väg mot klinisk fas.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North Growth Market och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Malmö 13 november 2020

Tara Heitner
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter

Denna delårsrapport för tredje kvartalet 2020 publiceras på bolagets hemsida den 13 november 2020 (https://cyxone.com/investor-relations/finansiella-rapporter/).

2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av halvårsrapport

Malmö den 13 november 2020

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Denna delårsrapport är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Tara Heitner för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08.30 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Delårsrapport