Finansiell rapport

Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

August 24, 2016 08:40 (CEST)
Regulatory

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 464 KSEK 
 • Resultat per aktie - 0,11 SEK
 • Likvida medel uppgick per 2016-06-30 till 24 636 KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2016-06-30 till 87,9 %

Kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 157 KSEK 
 • Resultat per aktie -0,09 SEK

Väsentliga händelser under första halvåret 2016

 • Nyemission genomfördes med avsikt att genomföra en spridningsemission vid Nasdaq First North.
 • Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %.
 • Första handelsdagen för Cyxone på Nasdaq First North den 7 juni 2016
 • Cyxone har fått sin första leverans av T20K för den initiala studieomgången enligt tidigare meddelad plan

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cyxone AB (publ) utökade sitt vetenskapliga råd med Dr. Tony Verco. Dr. Verco är läkare och har en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av nya läkemedelssubstanser fram till och genom fas I-studier i människa. Han har bl a varit chef vid AstraZenecas fas I-enhet i Storbritannien. Dr. Verco har även varit medicinsk chef vid BioMS Medical i Kanada där han ansvarat för internationella fas III-studier av en ny läkemedelskandidat för multipel skleros (MS).

VD Kjell Stenberg kommenterar 
I närtid fokuserar Cyxone på att utveckla T20K genom prekliniska studier och säkerhetsstudier i människa (fas I) till ett effektivt och säkert läkemedel för multipel skleros (MS) än de som finns idag. I Cyxones affärsmodell ingår att genomföra dessa studier på ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt genom utvalda samarbetspartners. Bolaget har däremot etablerat en stark ledningsfunktion för läkemedelsutveckling genom att samla essentiella kompetenser i sin ledning, sin internationella styrelse och sitt vetenskapliga råd. Ett uttalat mål är att genom ett väldokumenterat utvecklingsarbete inklusive kliniska studier kunna etablera ett partnerskap med ett etablerat läkemedelsbolag för att effektivt kunna föra T20K genom ett större kliniskt och marknadsinriktat utvecklingsprogram i syfte att etablera en ny lönsam produkt på marknaden. För att bygga långsiktigt värde baserat på bolagets patentsökta cyclotidteknologi avser Cyxone också att finna och utveckla nya cyclotidläkemedel för andra sjukdomar än MS.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.Cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter 
2016-10-28 Delårsrapport kvartal 3
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 24 augusti 2016

Styrelsen
Cyxone AB

Om Cyxone AB
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyclotider. Cyxone bildades 2015 efter att bolaget förvärvat de exklusiva licensrättigheterna till cyclotidteknologin och T20K utvecklade vid det Medicinska Universitetet i Wien och Universitetskliniken i Freiburg. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som
t ex multipel skleros och ledgångsreumatism.

Aktien
Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North under beteckningen CYXO. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB - 031-745 50 00.

Denna halvårsrapport är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Kjell Stenberg för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 08:40 CET.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Hela rapporten (PDF)