Finansiell rapport

Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

May 16, 2018 08:30 (CEST)
Regulatory

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2018-01-01—2018-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -2 747 (-1 487) KSEK
  • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
  • Likvida medel uppgick per 2018-03-31 till 27 227 (31 275) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2018-03-31 till 90,6 (98,2) %

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Första fasen av pilotstudien med cyklotiden T20K mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har slutförts enligt plan med lovande resultat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har utfärdat sin formella avsikt att godkänna bolagets patentansökan avseende bolagets tillämpning av cyklotider som immunhämmande läkemedel.
  • Bolagets immunomodulerande cyklotid läkemedel, T20K, och dess utvecklingspotential har uppmärksammats i den ansedda tidskriften International Journal of Peptide Research and Therapeutics.

VD Kjell Stenberg kommenterar
För Cyxone innebar startskottet på det här året ett fartfyllt flängande mellan olika städer och länder för att hinna uträtta så mycket som möjligt. En kort summering på första kvartalet innehåller prekliniska aktiviteter för T20K i multipel skleros (MS) och en pilotstudie i inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) samt att finna rätt finansieringslösning av den kliniska fas 2b-studien med Rabeximod för patienter med ledgångsreumatism. Detta är början på ett ’nytt’ Cyxone som en betydande och innovativ aktör inom autoimmuna sjukdomar, som driver forskningen och läkemedelsutvecklingen framåt för att kunna höja livskvalitén för de som är drabbade av dessa sjukdomar.

Stark utvecklingsportfölj med T20K och Rabeximod
På kort tid har vi byggt upp en stark utvecklingsportfölj inom autoimmuna sjukdomar genom T20K som snart är i fas 1 för multipel skleros, potentiellt en tidig utvecklingskandidat inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och vår planering av Rabeximod i fas 2b för ledgångsreumatism. Vi driver och planerar att driva alla dessa spår framåt parallellt, och vi följer framgångsrikt den tidsplan som är lagd för våra studier med positiva resultat.

De senaste månadernas aktiviteter har präglats av att kunna fastställa finansieringen av den kliniska fas 2b-studien med Rabeximod för patienter med ledgångsreumatism. Vår strävan att hitta rätt partner och finansieringslösning har tagit längre tid än vad vi hoppats, men vi vet hur mycket längre portföljen kan tas i rätt läge, vilket vi ser fram emot att berätta mer om så snart som möjligt.

Cyxones unika strategipositionering
Om Cyxone jämförs med många andra ”biotechbolag” är det något som skiljer sig markant, nämligen den strategi som satts för att kunna möjliggöra patienters tillgång till en ny behandling så snart som möjligt. Genom bolagets breda nätverk med universitet och läkemedelsbolag kan vi in-licensiera lovande substanser från tidig utvecklingsfas, utveckla projekten fram till klinisk fas III för att därefter avyttra produkten till ett läkemedelsbolag med starka resurser för klinisk fas III-utveckling och kommersialisering. Detta innebär även att bolaget är mycket resurssnålt eftersom olika specialister endast tas in under de perioder de behövs, samt att skarpt fokus kan hållas på att uppfylla framtidsutsikten som är att göra substantiella licensavtal med T20K och Rabeximod, givet positiva studieresultat.

Jag är övertygad om att detta är en vinnande strategi, och känner med stor tillförsikt att vi är på rätt väg.

Vi är tacksamma för det stöd och förtroende våra aktieägare har i Cyxone och ser fram emot ett starkt år för bolaget.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com 

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

2018-06-05 Bolagsstämma

2018-08-29 Halvårsrapport

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 16 maj 2018
Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000. www.cyxone.com

Se Delårsrapport