Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2015-07-13 till 2016-12-31

February 16, 2017 08:50 (CET)
Regulatory

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2016-10-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 301 KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 SEK

Kalenderår (2016-01-01 - 2016-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 999 KSEK
 • Resultat per aktie - 0,30 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %

Räkenskapsåret (2015-07-13 - 2016-12-31) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 21 KSEK 
 • Resultat efter finansiella poster -4 161 KSEK 
 • Resultat per aktie - 0,32 SEK 
 • Likvida medel uppgick per 2016-12-31 till 21 598 KSEK 
 • Soliditeten uppgick per 2016-12-31 till 96,9 %

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

 • Cyxone beslutade förvärva hela den patentfamilj som skyddar bolagets huvudkandidat, T20K för €100 930 inklusive VAT motsvarande den kostnad som universitetet haft i samband med patenteringsprocessen.
 • T20K ger efter oral administration inte påvisbara toxiska effekter i möss upp till 100 mg/kg endos. Även vid en oral dos av 250 mg/kg så hämtade sig hälften av försöksdjuren väl efter behandlingen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Teckningsperioden för TO 1 avslutades den 10 februari 2017 och under denna period nyttjades 2 405 992 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 96 %. Cyxone tillförs därmed cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Kjell Stenberg kommenterar 
Cyxone startade sin finansieringsprocess med en privat placering i bolaget på 5 miljoner kronor. Detta följdes upp under maj månad med en noteringsemission på maximalt 25 miljoner kronor före listning på First North/Nasdaq i Stockholm. Emissionen övertecknades till 540% och första handelsdag var den 7 juni 2016. En kort tid efter handelsstarten så har priset stabilt varierat mellan 6 och 7 kronor per aktie.

I bolagets prospekt beskrev vi hur arbetet med att utveckla T20K, en cyklotid för att kunna behandla multipel skleros, i tre steg. Under andra halvan av 2016 skulle vi genom olika samarbetspartners bl.a. undersöka T20Ks toxicitet, upptag i kroppen och ta fram de nödvändiga syntes-och de analystekniker som krävs under utvecklingsarbetet. Under 2017 kommer det större prekliniska studierna att genomföras vilket möjliggör studier i människa under 2018.

Arbetet under hösten 2016 har flutit väl, vi har nu ett antal internationella partners som kan vidare undersöka T20K och dess effekter. Vi har kunnat bekräfta nyckelresultaten som rapporterats av forskarna på det Medicinska Universitet i Wien, från vilka vi ursprungligen licensierade T20K och cyklotidteknologin. Under halvåret har vi med våra samarbetspartners tagit fram analysverktyg för kommande studier samt fastställt hur höga doser som kan ges till försöksdjur utan att orsaka biverkningar. Eftersom målet är att skapa en oral medicin för multipel skleros så har vi under sista kvartalet 2016 fokuserat på att ta fram en oral beredning av cyklotiden T20K och att undersöka hur substansen fördelar sig i kroppen, inklusive hjärnan.

Cyxone har fått ett stort intresse från internationella läkemedelsbolag för sin kandidatsubstans T20K för multipel skleros. Den nya verkningsmekanismen och låga toxiciteten T20K skulle kunna ge en mycket konkurrenskraftig produkt för att bromsa utvecklingen av multipel skleros i ett tidigt skede av sjukdomen. Cyxone fortsätter under 2017 sitt arbete med att utveckla T20K med sikte på att starta kliniska försök.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.Cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma 
Årsredovisningen för 2016 publiceras på bolagets hemsida 10 april och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Adelgatan 21, Malmö. 

2017-05-16 Delårsrapport Q1 
2017-05-23 Bolagsstämma

 Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 16 februari 2017

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt 
Cyxone AB (publ) Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Cyxone AB
Verksamhetsbeskrivning

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyclotider. Cyxone bildades 2015 efter att bolaget förvärvat de exklusiva licensrättigheterna till cyclotidteknologin och T20K utvecklade vid det Medicinska Universitetet i Wien och Universitetskliniken i Freiburg. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism.

Aktien
Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North under beteckningen CYXO. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-4638000.

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Kjell Stenberg för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:50 CET.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Hela rapporten (PDF)