Finansiell rapport

Delårsrapport 2016-07-01 till 2016-09-30

October 28, 2016 08:51 (CEST)
Regulatory

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 234 KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 SEK

Perioden (2016-01-01 - 2016-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 698 KSEK
 • Resultat per aktie - 0,21 SEK
 • Likvida medel uppgick per 2016-09-30 till 23 468 KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2016-09-30 till 97,7 %

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • Cyxone AB (publ) utökade sitt vetenskapliga råd med Dr. Tony Verco. Dr. Verco är läkare och har en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av nya läkemedelssubstanser fram till och genom fas I-studier i människa. Han har bl a varit chef vid AstraZenecas fas I-enhet i Storbritannien. Dr. Verco har även varit medicinsk chef vid BioMS Medical i Kanada där han ansvarat för internationella fas III-studier av en ny läkemedelskandidat för multipel skleros (MS).
 • Patentansökan för den nya cyclotidteknologi som utvecklats vid det Medicinska Universitet i Wien och vid Universitetskliniken i Freiburg och som Cyxone förvärvade alla rättigheter till under 2015 har nu godkänts av den amerikanska patentmyndigheten.
 • Cyxone har genom företaget LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH i Tyskland genomfört sin första toxicitetsundersökning av utvecklingssubstansen T20K för multipel skleros (MS). Målet med studien var att studera om T20K uppvisar toxiska effekter vid de doser som ger den önskade effekten mot EAE i möss ("djur-MS"), dvs. vid 1 mg/kg. Studien visar att inga möss påverkades negativt av doser upp till 25 mg/kg.T20K har därför minst en 25-faldig säkerhetsmarginal i möss behandlade i.p. (toxisk dos/effektiv dos).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Inga väsentliga händelser

VD Kjell Stenberg kommenterar
Cyxone har under perioden genomfört ett antal prekliniska studier enligt den plan som bolaget kommunicerat i sitt prospekt i samband med noteringsemissionen under Q2 2016. Resultat från studier som genomförts har rapporterats via olika presessmeddelanden under perioden.

Bolaget fortsätter sitt arbete med att bl.a. fastställa T20Ks effektivitet, säkerhet, upptag och utsöndring, introducerar T20K som potentiellt nytt läkemedel till olika läkemedelsföretag samt förbereder de prekliniska studier som kommer att ligga till grund för myndighetens godkännande av studier i människa.

Godkännandet av den amerikanska patentansökan visar att cyclotiduppfinningarna är unika i sitt område och ger Cyxone en styrkt position i USA.   

En erfaren specialist på tidig läkemedelsutveckling och multipel skleros, Dr. Tony Verco, har knutits till Cyxones vetenskapliga råd för att komplettera cyclotidforskarna i Wien och i Freiburg med medicinsk utvecklingskompetens.  

Cyxone deltar också aktivt i olika internationella möten vad gäller tidig klinisk läkemedelsutveckling och vid s.k. partneringmöten.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.Cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Malmö den 28 oktober 2016

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com 
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna delårsrapport är sådan information som  Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Kjell Stenberg för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:50 CET.

Hela rapporten (PDF)