Finansiell rapport

Cyxones delårsrapport för januari-juni 2018

August 17, 2018 08:00 (CEST)
Regulatory

Sammanfattning av delårsrapport

Halvåret (2018-01-01-2018-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -6 503 (-4 075) KSEK
 • Resultat per aktie -0,37 (-0,27)
 • Likvida medel uppgick per 2018-06-30 till 17 817 (28 114) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 92,8 (95,2) %

Kvartalet (2018-04-01-2018-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 755 (-2 588) KSEK
 • Resultat per aktie -0,21 (-0,17)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 • Bolaget slutförde förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt emitterade ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till OxyPharma AB. Aktierna registrerades på bolagsverket den 3 juli 2018.
 • Bolaget utsåg Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2 juli 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi avslutades. Resultaten från studien bidrar till den ökande bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för detta naturliga växtprotein.

VD Kjell G. Stenberg kommenterar

Vårt andra kvartal av 2018 har varit verksamt och intensivt. Vi har fortsatt att hålla vårt främsta fokus på att genomföra de prekliniska studier som krävs för att få tillstånd att göra den första fasen av det kliniska studieprogrammet i människa med T20K för multipel skleros (MS), s.k. fas I, samt arbete för finansieringen av fas IIb med Rabeximod i ledgångsreumatism.

Andra kvartalet innebar för oss även ett startskott; det här är början på vår resa som ett bolag i klinisk utvecklingsfas. Det är ett ’nytt’ Cyxone som en betydande och innovativ aktör inom autoimmuna sjukdomar, som driver forskningen och läkemedelsutvecklingen framåt för att kunna höja livskvalitén för de som är drabbade av dessa sjukdomar.

På kort tid har vi byggt upp en stark utvecklingsportfölj inom autoimmuna sjukdomar med T20K som snart är i fas I för MS och Rabeximod i fas IIb mot ledgångsreumatism. Vi genomför redan och planerar fortsatt att driva båda våra kandidater framåt parallellt. Vi följer framgångsrikt den tidsplan som är lagd för våra MS-studier med T20K och vi planerar att starta studien i Rabeximod så snart som möjligt.

T20K och MS
Genom T20K-studierna som hittills genomförts, och framför allt de senaste prekliniska studierna, har bolaget lärt sig mycket om hur den nya substansen kan hämma immunologiska reaktioner som sker under utveckling av MS samt dess potentiella biverkningar. Dessa studier har gjort oss än mer förväntansfulla över utfallet av den första studien i människa och har möjliggjort att vi har kunnat dra upp planerna för hur den kan genomföras, som vi ser fram emot att starta under senare del av 2018.

Pilotstudier med T20K för andra autoimmuna sjukdomar
Parallellt med våra två huvudspår har vi under det senaste halvåret även genomfört pilotstudier med T20K mot andra autoimmuna sjukdomar. Eftersom T20K påverkar några av immunsystemets grundläggande funktioner finns det lovande indikationer på att cyklotider skulle kunna vara effektiva även för andra autoimmuna sjukdomar. Genom ett ”tips” från ett stort läkemedelsbolags forskare, med tron om att påvisa effekter på inflammation i tjocktarmen, genomförde Cyxone två pilotstudier i djurmodeller för ulcerös kolit, en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studieresultaten som presenterades i juli lyckades inte visa önskad effekt i tjocktarmen, men resultaten stöder cyklotidens antiinflammatoriska effekt och är i linje med de positiva effekter som setts i MS-studierna. Med dessa resultat i hand har vi kommit fram till att cyklotidteknologiprogrammet just nu kommer att bibehålla sitt fokus på att driva utvecklingen av T20K för behandling av MS.

Fortsatt framgång med unik strategipositionering
I jämförelse med andra biotechbolag skiljer sig Cyxone markant utifrån den strategi som satts för att kunna möjliggöra patienters tillgång till nya effektiva behandlingsalternativ mot MS och ledgångsreumatism. Genom bolagets breda nätverk med universitet och läkemedelsbolag kan vi in-licensiera lovande substanser från tidig utvecklingsfas, utveckla projekten fram till klinisk fas III för att därefter avyttra produkten till ett läkemedelsbolag med starka resurser för klinisk fas III-utveckling och kommersialisering. Detta innebär även att bolaget är mycket resurseffektivt eftersom olika specialister endast tas in under de perioder de behövs, samt att skarpt fokus kan hållas på att uppfylla framtidsutsikten som är att göra substantiella licensavtal med T20K och Rabeximod, givet positiva studieresultat. Jag är övertygad om att detta är en vinnande strategi, och känner med stor tillförsikt att vi är på rätt väg.

Vi är tacksamma för det stöd och förtroende våra aktieägare har för Cyxone och ser fram emot ett starkt år för bolaget.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Kjell Stenberg

VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma
2018-11-21 Kvartalsrapport kvartal 3

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 17 augusti 2018

Styrelsen

Cyxone AB


Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com  

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000. www.cyxone.com

Cyxones halvårsrapport januari-juni 2018