Finansiell rapport

Delårsrapport 2020-01-01--2020-03-31

May 15, 2020 08:31 (CEST)
Regulatory
MAR

Sammanfattning av delårsrapport

Kvartalet (2020-01-01--2020-03-31)
  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -10 183 (-6 757) KSEK
  • Resultat per aktie -0,21 (-0,18)
  • Likvida medel uppgick per 2020-03-31 till 51 831 (30 049) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2020-03-31 till 95,5 (90,3) %
Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
  • Cyxone meddelade i januari att beställning av ny Rabeximod-substans tidigareläggs och som följd av det förväntas den första patienten i fas IIb-studien påbörja dosering under första kvartalet 2021
  • Medicinska universitetet i Wien lämnade in en ny ansökan i mars för utökat patentskydd av T20K som ingår i Cyxones licensavtal.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Inga väsentliga händelser
Tf vd Ola Skanung kommenterar

Första kvartalet 2020 har naturligtvis präglats mycket av Covid-19-pandemin som sveper över världen. Vi på Cyxone arbetar som följd av det än mer virtuellt än vanligt, men för övrigt påverkas inte vår verksamhet nämnvärt. Vi utnyttjar tiden vi har nu till att ta fram en långsiktig strategisk plan för att driva utvecklingsarbetet framåt. Det gäller både utformningen av utvecklingsprogrammen och hur vi bäst paketerar våra projekt för att optimera värdet inför framtida licens- och partneringdiskussioner. Vi kommer stå väl rustade inför alla de milstolpar som står för dörren för att säkerställa bästa möjliga utfall av våra studier.Rekryteringsarbetet för att hitta ny VD pågår fortfarande, och vi kommer att meddela marknaden så snart de sista bitarna är på plats.

T20K

Arbetet med att ta fram en oral beredningsform för T20K fortskrider. Vi diskuterar med ledande kontraktforskningsorganisationer för att få fram en stabil och patientvänlig formulering och vi har kommit en bit på vägen. Utöver att ta fram en oral beredning behöver vi utföra prekliniska studier för att säkerställa att den har de egenskaper som krävs. De studier som behövs är toxikologiska tester, men även att visa hur T20K i oral form tas upp i kroppen, hur länge den stannar kvar och om substansen stannar kvar i något specifikt organ. När dessa studier är avslutade och resultaten analyserade påbörjas planeringsarbetet för en fas I-studie.

Rabeximod

Tillverkningen av ny Rabeximod-substans pågår enligt plan och när den är färdigställd tar Aptuit vid med kapseltillverkningen. Våra inlämnade ansökningar till prövarländernas etiska kommittéer påverkas något av rådande Corona-pandemi, men vi har under kvartalet erhållit godkännande från ytterligare ett lands etiska kommitté för att genomföra fas IIb-studien. När kapseltillverkningen är klar kommer tillstånd sökas hos de olika ländernas regulatoriska myndigheter och planen är fortfarande att inkludera första patienten i fas IIb-studien under första kvartalet 2021.

Sammanfattningsvis arbetar vi på i samma höga takt som vi brukar och vi ser fram emot en spännande och händelserik fortsättning på 2020. Framöver kommer flera viktiga milstolpar för våra projekt att falla på plats och vi känner oss starka i vår övertygelse om T20Ks och Rabeximods utveckling till behandlingar som kommer att förbättra livskvalitén för många patienter med autoimmuna sjukdomar.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.comOla Skanung

CFO och tf vd, Cyxone AB 

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

Denna delårsrapport för första kvartalet 2020 publiceras på bolagets hemsida 15 maj (https://cyxone.com/investor-relations/finansiella-rapporter/).

Årsstämma                                               2020-06-04

Halvårsrapport 2020                                2020-08-28

Delårsrapport kvartal 3, 2020                  2020-11-13

Bokslutskommuniké 2020                       2021-02-12

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 15 maj 2020

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Ola Skanung, CFO och tillförordnad VD
Telefon: 0705 121 040
Email: ola.skanung@cyxone.com  
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna delårsrapport är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Ola Skanung för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08.30 CET.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i kliniskt fas I-program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50 och e-post ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Delårsrapport