Finansiell rapport

Cyxone Halvårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

August 30, 2017 08:50 (CEST)
Regulatory

Sammanfattning av delårsrapport

Halvåret (2017-01-01-2017-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -4 075 (-1 626) KSEK
 • Resultat per aktie -0,27 (-0,13)
 • Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 28 114 (24 636) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-06-30 till 95,2 (87,9) %

Kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 588 (-1 157) KSEK
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,09)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • Cyxone undertecknade ett avtal rörande den exklusiva rätten att förvärva den kliniska läkemedelskandidaten Rabeximod från OxyPharma AB.
 • Cyxone AB och University of Queensland inledde samarbete för att ytterligare klarlägga effekterna av Cyxones utvecklingssubstans T20K i MS modellen.
 • Cyxone etablerar ett långsiktigt strategiskt samarbete med Sourcia, en klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO) med kontor i Nederländerna, Belgien och Tyskland.
 • Samarbetsavtal har ingåtts med Bachem AG i Schweiz för att utveckla kemisk syntes och produktion av T20K för icke-kliniska och kliniska studier

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD Kjell Stenberg kommenterar
Bolagets arbete har varit inriktat på att planera och förbereda de effekt- och säkerhetsstudier som krävs för att få myndigheternas godkännande att starta kliniska studier med T20K.

Vi har genom avtalet med Bachem, en ledande schweizisk tillverkare av peptidläkemedel, försäkrat oss om en högkvalitativ produkt för studier i människa enligt vår tidsplan.

Genom samarbete med University of Queensland ska vi under året genomföra en serie studier i musMS modell för att visa T20Ks potential att stoppa utvecklingen av MS symptom.

Toxicitetsundersökningen är utformad i samarbete med det erkända företaget LPT Technologies i Tyskland för att finna en säker och innovativ dosering av T20K.

I enlighet med Cyxones planer att tillföra ytterligare ett projekt inom det autoimmuna området så ingick bolaget ett avtal med OxyPharma att förvärva Rabeximod mot ledgångsreumatism.  Cyxone avser att genomföra en klinisk fas IIb i patienter med start under 2018.  För det nya kliniska programmet har Cyxone fört konstruktiva samtal med sitt investerarnätverk.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.Cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter
2017-10-25 Delårsrapport Q3
2018-02-16 Bokslutskommuniké

Malmö den 30 augusti 2017

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 kl. 08.50 CET.

Bolaget bildades 2015-07-13. Aktien handlas sedan 2016-06-07 på Nasdaq First North under beteckningen CYXO. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-4638000.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.
www.cyxone.com

Hela rapporten (PDF)