Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

February 16, 2018 08:50 (CET)

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Kvartalet (2017-10-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 231 (-1 301) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,10)
 • Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 33 357 (21 598) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 90,4 (96,9) %

Räkenskapsåret (2017-01-01-2017-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -8 824 (-4 162) KSEK
 • Resultat per aktie -0,50 (-0,32)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Teckningsoption TO2 inlöstes till 98,7 %. Cyxone tillförs cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Extra bolagsstämman beslutade ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om emissioner maximalt uppgående till 7 500 000 nya aktier.
 • Cyxones utvecklingssubstans för MS, T20K, tas upp och dröjer sig kvar i immunreglerande vävnad efter intraperitonial injektion i möss
 • Befintlig Rabeximod kan användas i Cyxones planerade fas 2b studie i patienter med ledgångsreumatism
 • Cyxone har i samarbete med Eurofins Panlabs Discovery Services i Taiwan undersökt om T20K kan påverka receptorer eller andra cellulära funktioner som en indikation på substansens biverkningspotential.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cyxone genomför i samarbete med det Medicinska Universitetet i Wien en studie med en cyclotid i etablerad djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom. Studien påbörjades i januari.

VD Kjell Stenberg kommenterar
Under 2017 har Cyxone fortsatt att utforska T20Ks anti-MS effekter och dess potentiella biverkningar i djurförsök. Det har varit avgörande för fortsatt utveckling av T20K att veta hur substansen fungerar vid olika behandlingar av djuren innan man startar de långsiktiga säkerhetsstudierna vars resultat kommer att ligga till grund för att myndigheterna ska bevilja tillstånd att undersöka T20Ks effekter i människa. En förutsättning för att förstå hur T20K påverkar kroppen är också att man mäter hur mycket substans som tas upp och fördelas i kroppen.

Tillsammans med olika specialiserade företag och forskare i Europa och Australien har Cyxone under 2017 genom upprepade studier bildat sig en mycket god bild av hur substansen bäst skulle kunna utnyttjas för att potentiellt kunna hämma utvecklingen av MS-sjukdomen. En mycket viktig upptäckt under året är att T20K ansamlas i kroppens immunreglerande vävnader (mjälte och tarmepitel) oavsett hur substansen ges. T20K verkar därför ha en "naturlig" förmåga att anrikas i just de organ som man önskar sig för att få optimal effekt med minsta möjliga toxicitet. Möjligen är denna specifika "targeting" av immunreglerande organ ett resultat av att T20K är en variant av den naturliga cyklotiden Kalata B1. Denna "målsökande" egenskap hos T20K tillsammans med substansens bekräftade förmåga att verka "profylaktiskt" kommer sannolikt att underlätta Cyxones mål att utveckla en MS-substans med låg toxicitet jämfört med konkurrerande produkter.

Som utfästs i prospektet har bolaget under året förvärvat ett nytt projekt för att bredda bolagets portfölj inom området autoimmuna sjukdomar. I juni 2017 signerade Cyxone ett avtal med OxyPharma för förvärvande av Rabeximod i klinisk fas 2 för moderat till svår ledgångsreumatism från OxyPharma. Under året har bolaget arbetat för att resa kapital för att genomföra en klinisk fas 2b-studie med 24 veckors behandling för att reproducera de signifikanta resultat som uppnåtts efter 16 veckors behandling i OxyPharmas tidigare studie.

Under 2017 har Cyxone funnit att substanser med T20Ks anti-inflammatoriska egenskaper och specifika upptag i tarmepitel skulle kunna vara goda kandidater för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Bolaget har därför beslutat att tidigt 2018 testa en cyklotid som är skyddad av bolagets patent i djurmodell för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). 

Cyxone ser fram mot ett spännande och givande år 2018 med två projekt i klinisk fas och, potentiellt, ytterligare ett projekt i preklinisk fas.

Följ våra nyheter och information om vår närvaro på investerarträffar via First North och bolagets hemsida: www.cyxone.com

Kjell Stenberg
VD, Cyxone AB

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma
Årsredovisningen för 2017 publiceras på bolagets hemsida 10 april och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Adelgatan 21, Malmö.

2018-05-16 Delårsrapport Q1
2018-05-23 Bolagsstämma

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 16 februari 2018

Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.50 CET.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s k cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000. www.cyxone.com

Hela rapporten (PDF)