Pressmeddelande

Delårsrapport 2022-01-01 till 2022-09-30

2022-10-27, 08.30 (CEST)
Regulatorisk

Finansiell sammanfattning för koncernen

KSEK 2022-07-01 2021-07-01 2022-01-01 2021-01-01
2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster -11 275 -10 974 -40 348 -31 043
Balansomslutning 56 786 58 567 56 786 58 567
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,11 -0,17 -0,42 -0,51
Likvida medel vid periodens slut 40 889 42 963 40 889 42 963
Soliditet vid periodens slut 85,9% 90,8% 85,9% 90,8%

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

  • Cyxone ansökte om att få inleda klinisk fas 2b-studie i Polen och Georgien
  • Cyxone erhöll regulatoriskt godkännande för start av klinisk fas 2b-studie i Reumatoid Artrit i Polen
  • Cyxone utsåg Erika Samuelsson till Chief Development Officer
  • Ola Skanung tar över rollen som CFO efter Henrik Hang från och med november 2022

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser


VD Carl-Magnus Högerkorp har ordet

Under tredje kvartalet fortsatte vi det förberedande arbetet för fas 2b-studien i reumatoid artrit APPRAIS och det är där vårt nuvarande fokus ligger. Det regulatoriska godkännandet att starta studien i Polen var en mycket viktig validering som bygger förtroende kring studien.

Viktigt regulatoriskt godkännande från läkemedelsmyndigheten i Polen

Under sommaren, som förberedelse för den planerade fas 2b-studien, APPRAIS, har ansökningar om att utföra kliniska studier lämnats in till myndigheter och etiska kommittéer i Ungern, Polen och Georgien. I september godkände läkemedelsmyndigheten i Polen (Office for Registration of Medicinal Products, Medical devices and Biocides) Cyxones ansökan. Godkännandet är ett mycket viktigt steg för starten av den kliniska studien och bidrar till ett ökat förtroende för APPRAIS prövningsdesign. Planen är att ett stort antal patienter ska rekryteras, där Polen utgör ett av de största rekryteringsländerna till studien.

APPRAIS-studien är en 24-veckors multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie där parallella grupper oralt administreras med Rabeximod i syfte att utvärdera effekt, säkerhet och tolerans hos patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit men som uppvisat otillräcklig respons på den nuvarande förstahandsbehandlingen, metotrexat. Studien kommer vara en grundpelare för de kommande kommersialiseringsaktiviteterna för Rabeximod inom detta viktiga terapiområde.

Nya lovande prekliniska avancemang inom T20K

Arbetet med vår andra tillgång T20K fortsätter. Det nuvarande fokuset på processutveckling syftar till att etablera en mer optimerad och kostnadseffektiv tillverkningsprocess. Samarbetet med det medicinska universitetet i Wien fortskrider och nya upptäckter från detta arbete presenterades på kongressen The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i oktober. Nya data som undersöker den synergistiska effekten mellan T20K och K-opioida receptoragonister har visat lovande resultat. Dessutom har arbetet från våra samarbetspartners i Wien resulterat i djupare förståelse av T20Ks biologi, vilket presenterades i en forskningsartikel i den vetenskapliga tidskriften Biomedicine & Pharmacotherapy där en indikation påvisade att T20K kan ha en effekt på anaplastiskt storcellig lymfom.

Ledningsteamet stärks

Utöver förberedelserna av våra kliniska aktiviteter stärkte vi ytterligare ledningsgruppen för bolaget och utsåg i september Erika Samuelsson till ny Chief Development Officer (CDO) och Ola Skanung till ny Chief Financial Officer (CFO) i augusti. Båda har många års erfarenhet från en rad listade life science-företag och är väl förtrogna med utvecklingsföretagens behov inom denna bransch. Båda kommer att bidra till Cyxones tillväxtresa och ha en positiv inverkan framöver.

Framtidsutsikter

Under det senaste kvartalet har vi genomfört en mängd aktiviteter för att förbereda en planerad fas 2b-studie samt för den fortsatta utvecklingen av företaget. Jag känner mig positiv och upprymd inför framtiden och ser fram emot att erhålla ytterligare viktiga regulatoriska godkännanden från Ungern och Georgien. Vi är väl positionerade, med ett starkt och fokuserat team och en effektiv organisation, för att starta 2b-studien APPRAIS och fortsätta skapa värde för våra aktieägare. Vi kommer också att fortsätta att prioritera vårt åtagande att etablera långsiktiga strategiska och värdeskapande samarbeten med bioteknik- och läkemedelsindustrin samt med akademiska institutioner. Jag ser fram emot att fortsatt uppdatera er om utvecklingen på vår spännande resa.

Följ bolagets utveckling och ta del av information om vårt deltagande vid investerarmöten via Nasdaq First North Growth Market och på bolagets hemsida, www.cyxone.com

Carl-Magnus Högerkorp
Tf Verkställande direktör
Cyxone AB 

Finansiell kalender

Denna delårsrapport för tredje kvartalet 2022 publiceras på bolagets hemsida den 27 oktober 2022 (https://cyxone.com/investor-relations/finansiella-rapporter/).

2023-02-17       Bokslutskommuniké 2022

Rapporten i sin helhet bifogas

Avlämnande av kvartalsrapport

Malmö den 27 oktober 2022
Styrelsen
Cyxone AB

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, tf VD
Tel: 0707 81 88 12
E-mail: carl.hogerkorp@cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022, kl. 08.30.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information besök www.cyxone.com

Se Delårsrapport