Pressmeddelanden

Cyxone söker nya patent som en följd av nya innovativa resultat

2020-06-10, 15.11 (CEST)
Regulatorisk
MAR

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att bolaget har lämnat in fyra nya patentansökningar för att skydda nya innovativa resultat. Ansökningarna har lämnats in till strategiskt utvalda myndigheter.

De nya patenten kommer att ge Cyxone skydd inom fler sjukdomsområden och vidare skydd för tillverknings- och formuleringsprocesser.

Cyxone undersöker möjligheten att lämna in fler patentansökningar inom kort.

Bolaget har inte möjlighet att lämna ut mer information om de inlämnade patenten i dagsläget. Ansökningarna kommer nu behandlas enligt gängse patenteringsprocess, och så snart det blir möjligt kommer Cyxone att gå ut med mer information till marknaden.

“De nya patentansökningarna är en del av det arbete som Cyxone aktivt bedriver för att höja bolagets värde inom nya områden. Dessa patentansökningar gör det möjligt att med våra senaste uppfinningar och upptäckter attrahera partners och investerare för att öka bolagets tillväxttakt.” säger Tara Heitner, VD.

Kontakt
Tara Heitner, VD
Telefon: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com 
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020, kl xx.xx.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande