Pressmeddelanden

Angående värderingsarbetet med T20K och Rabeximod

2017-06-29, 11.45 (CEST)

Med hänvisnings till det Nyhetsbrev som publicerades på Cyxones hemsida den 28 juni (se nedan) vill vi på detta sätt kommunicera innehållet till alla med intresse i Cyxone AB och dess projekt.

Nyhetsbrev 2 juni 2017
juni 28, 2017, Nyheter

VD kommenterar
Det fortsätter att strömma in positiva kommentarer och frågor kring Cyxone, T20K och Rabeximod. Jag är tacksam för allt intresse och tänkte försöka att ge lite mer bakgrund i det här nyhetsbrevet för att ni bättre ska kunna följa våra resonemang.

Ny säkerhetsdata för T20K
Utvecklingen av T20K pågår planenligt och vi har nyligen fått data som indikerar att T20K skulle kunna ha en mer specifik effekt på celler än vad vi hittills trott, vilket är mycket positivt när vi kartlägger T20Ks säkerhetsprofil. Vi följer nu upp dessa resultat genom studier riktade mot de biologiska molekyler som vi noterat att T20K verkar binda till.

Värdering av T20K och Rabeximod
Många av era frågor rör hur vi ser på potentialen för T20K och Rabeximod. Jag tror vi kan säga att vi har en mycket god uppfattning om detta eftersom vi lagt en hel del tid på att värdera projekten innan vi beslutade att genomföra affären. I vårt pressmeddelande beskrev vi att vi hade genomfört en oberoende värdering som utgjorde en viktig del i vårt beslutsunderlag. Faktum är att vi utförde två värderingsprojekt tillsammans med Venture Valuation. Det ena projektet värderade T20K inom MS - dels för dess riskjusterade nuvärde idag och dels för att uppskatta vad projektet kommer att vara värt när vi har genomfört kliniska studier. Det andra projektet uppskattade värdet för Rabeximod i dess nuvarande utvecklingsstadium och vad värdet förväntas bli efter en genomförd fas IIb-studie.

Teknikvärdet i ett marknadsnoterat bolag ska i teorin återspeglas i dess kurs men min praktiska branscherfarenhet är att det riktiga värdet av enskilda tillgångar endast blir tydligt när en affär förhandlas mellan två parter. Vi anser därför att ett beräknat nuvärde är en bättre indikator för det "sanna" projektvärdet, även om det inte reflekteras i den aktuella aktiekursen, och utgår därför från det beräknade nuvärdet för våra strategiska beslut.

Hur värderingen gått till
Värderingarna av T20K och Rabeximod gjordes, enligt industripraxis, på samma sätt som Big Pharma beräknar nuvärden av projekttillgångar. Helt kort innebär detta att man gör rimliga antaganden kring utvecklingstidslinjer, kostnader, prissättning, antal patienter, mm, och projicerar vilka intäkter samma antaganden skulle leda till. Genom att sedan lägga på en tidskomponent och antaganden kring risk kan sedan ett nuvärde beräknas. Vi planerar inte att offentliggöra alla detaljer eftersom värderingarna kommer att ligga till grund för framtida förhandlingar men jag kommer nu att beskriva en översikt av våra slutsatser från värderingsprojekten.

T20Ks uppskattade värde jämfört med tillgängliga mediciner
Låt oss börja med vår huvudkandidat, T20K mot MS. T20K befinner sig just nu i preklinisk utveckling inom en indikation som drabbar cirka 2.5 miljoner personer världen över. Idag får många av dessa patienter dyra biologiska preparat med svåra biverkningar som resultat och vi har funnit en tydlig nisch för T20K som ett tidigt och säkert alternativ till dessa. När vi beräknar marknadspotentialen för T20K ser vi att kandidaten kan nå en årlig försäljning om 1.6 miljarder USD även vid ett scenario där prissättningen skulle sättas till ungefär hälften av dagens priser för Tecfidera, Gilenya eller Aubagio. Vid dessa betingelser överstiger det riskjusterade nuvärdet för T20K redan idag Cyxones dubbla börsvärde. Vi har i den beräkningen riskjusterat nuvärdet genom att multiplicera med den genomsnittliga sannolikheten att en läkemedelskandidat klarar sig från nuvarande stadium fram till ett marknadsgodkännande. Rent statistiskt uppskattas en kandidat inom autoimmuna sjukdomar i vår nuvarande fas ha cirka 10% sannolikhet att nå ett marknadsgodkännande. Samma sannolikhet ökar till 23% i slutet av fas I och 62% i slutet av fas II. Med våra antaganden ökar nuvärdet därför kraftigt (x3.7) när T20K avslutar nästa fas, vilket också är bakgrunden till hur vi har valt att utforma Cyxones affärsmodell. I det här läget kommer vi att sitta i en bra förhandlingsposition att antingen lämna över utvecklingen till någon annan eller att utforma en mer kreativ lösning likt den som gjordes häromåret för GeNeuros fas I-kandidat inom MS. Det franska bolaget Servier gjorde då en affär som innebar att GeNeuro erhöll 47 miljoner USD i utbyte mot en option som Servier hade rätt att aktivera när en fas IIb-studie utförts av GeNeuro. Optionen innebar i stora drag att Servier i utbyte mot en exklusiv kommersialiseringsrätt för alla världens marknader (förutom USA och Japan) skulle finansiera ett fas III-program och betala 408 miljoner USD i milstolpsbetalningar samt royalties till schweiziska GeNeuro.

Rabeximods värde jämfört med befintliga mediciner
På liknande sätt som för T20K utvecklas även Rabeximod mot en autoimmun sjukdom. Reumatoid artrit drabbar cirka 0.5-1% av befolkningen vilket gör sjukdomen mer frekvent förekommande än MS. Det är därför inte konstigt att flera injicerbara RA-läkemedel - däribland Humira ( >14 miljarder USD/år), Enbrel ( >9 miljarder USD/år) och Remicade ( >6 miljarder USD/år) - är några av de bästsäljande i världen. När marknadens första orala läkemedel (Xeljanz) marknadsgodkändes växte även dess försäljning snabbt och översteg en halv miljard USD redan tre år efter sitt marknadsgodkännande. På grund av marknadens karaktäristik blir det beräknade nuvärdet Rabeximod, i likhet med T20K, mycket högt även vid konservativa antaganden rörande prissättning och marknadsandelar. Men i kontrast till T20K befinner sig Rabeximod redan i klinisk fas med en betydligt lägre risk. Det innebär att nuvärdet för Rabeximod redan nu överstiger det beräknade nuvärdet för T20K och utfallet från vårt värderingsarbete visar att nuvärdet förväntas tredubblas när en fas IIb-studie avslutas. Den höga, beräknade potentialen bekräftas av liknande affärer som genomförts inom samma område. Ett talande exempel skedde för några år sedan när Roche licensierade ett oralt RA-läkemedel i fas I från Toyama Chemical som innebar 370 miljoner USD i förskotts- och milstolpsbetalningar, följt av royalties på nettoförsäljning. Flera år tidigare licensierade MultiCell Technologies fas IIb-kandidaten LAX-202 i en stor affär värd 275 miljoner USD i milstolpsbetalningar och royalties. Med anledning av att man börjat introducera biologiska kopior av dagens marknadsledare inom RA (t.ex. Humira) är vår slutsats att Rabeximod har stora chanser att skapa ett givande partnerskap mellan Cyxone och ett företag etablerat i RA-området.

Stor potential för Cyxone
Min förhoppning är att ovanstående resonemang ger en bättre inblick i bakgrunden till varför vi anser att vår strategi sannolikt har betydande kommersiell potential. Jag är övertygad om att det föreslagna förvärvet skapar ett värde för våra aktieägare på kort sikt genom att omvandla Cyxone till ett kliniskt bolag och på längre sikt genom de goda möjligheter Rabeximod skapar för utlicensiering.

2017-06-29

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel för autoimmuna sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolagets främsta kandidat, T20K, tillhör klassen cyklotider och är baserad på en typ av växtprotein, som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Pressmeddelande (PDF)