Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

2020-05-04, 08.50 (CEST)
Regulatorisk

Aktieägarna i Cyxone AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2020 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.

Viktig information om den rådande situationen kring covid-19 och om att delta i årsstämman genom ombud

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu en allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Med anledning av detta vill bolaget begränsa risken för smitta och uppmanar därför personer som ingår i riskgrupperna (personer som är över 70 år eller har försämrat hälsotillstånd) samt personer som inte känner sig friska att stanna hemma. Bolaget lägger stort vikt vid att värna om både sina aktieägares och anställdas hälsa och önskar därför att riktlinjerna ovan respekteras.

För att minimera antalet deltagare på stämman uppmanar bolaget sina aktieägare att inte delta personligen i stämman utan istället ta till vara möjligheten att rösta via bolagets utpekade ombud. Fullmakt för att utse ombud finns tillgängligt via bolagets hemsida: www.cyxone.com.  

Vidare vill bolaget informera om att bolagets VD inte kommer att hålla sitt anförande på årsstämman, anförandet kommer istället att publiceras på ovanstående hemsida. Externa gäster bjuds inte in och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning begränsas. Om du ändå önskar delta personligen på stämman ser bolaget gärna att antalet biträden till årsstämman begränsas i största möjliga mån för att hålla nere antalet deltagare.

Bolaget följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att vidta ytterligare försiktighetsåtgärderna inför årsstämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 29 maj 2020, dels senast den 29 maj 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Cyxone AB, Adelgatan 21, 211 22 Malmö eller via e-post till admin@cyxone.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av bolagets utpekade ombud bör undertecknad och daterad fullmakt i original med eventuella bilagor i god tid före årsstämman och senast den

29 maj 2020 skickas till Cyxone AB, Adelgatan 21, 211 22 Malmö eller i undertecknad inscannad pdf-fil med eventuella bilagor per e-post till admin@cyxone.com. Fullmaktsformulär för att använda av bolaget utpekat ombud finns tillgängligt via bolagets hemsida, www.cyxone.com.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av eget ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Sådant formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.cyxone.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.  Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 29 maj 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Observera att anmälan till stämman dessutom måste ske på sätt och i tid som anges i kallelsen även när möjlighet att närvara genom ombud nyttjas.

Förslag till dagordning
 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelseledamöter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och teckningsoptioner
 15. Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
 16. Stämmans avslutande
Beslutsförslag Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter m.m., val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 11-13)

Det föreslås

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (bolagets styrelseordförande utför även visst löpande arbete åt bolaget och erhåller för detta marknadsmässig lön per timme enligt specifikation),

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam,

att Bert Junno omväljs till styrelseordförande, samt

att omval sker av KPMG AB som revisor (KPMG AB har upplyst att om stämman beslutar enligt förslaget kommer Camilla Alm Andersson fortsätta att vara huvudansvarig revisor).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av nyemission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 15 000 000 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 23 procent. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Beslut enligt punkten 14 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas sewww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i maj 2020

Cyxone AB (publ)

Styrelsen

Kontakt
Ola Skanung, tf VD & CFO
Telefon: 0705 12 10 40
Email: ola.skanung@cyxone.com 
Adelgatan 21
211 22 Malmö
www.cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08.50 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i kliniskt fas I-program, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i kliniskt fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

 
Se Kallelse