Covid-19 (Rabeximod)

Covid-19 och andra virus-orsakade akuta respiratoriska sjukdomstillstånd (Rabeximod)

Covid-19 kan orsaka utbredd inflammation i lungorna, vilket resulterar i sänkta syrenivåer i blodet. Hos svårt drabbade patienter överreagerar immunsystemet varvid stora mängder cytokiner och kemokiner frisätts, vilket kan leda till hyperinflammation och svår andningssvikt.

Dexametason (en kortikosteroid) och remdesivir (ett antiviralt medel) används med viss framgång, men det finns fortfarande ett stort behov av bättre behandlingar. Kombinationsterapier med olika antikroppsläkemedel är nya behandlingsformer med potential. Dessa kan ha liknande förmåga att blockera flera cytokiner men kräver administrering via infusion eller injektion.

Till skillnad från dexametason och remdesivir verkar Cyxones läkemedelskandidat Rabeximod selektivt på hyperaktiverade makrofager för att dämpa dem utan att samtidigt generellt försvaga immunförsvaret. Makrofagen är den centrala spelaren i den inflammatoriska processen i lungorna och kan orsaka en s.k. cytokinstorm, vilken kan leda till allvarligt reducerad syreupptagning. Detta tillstånd kan leda till sepsis och därmed allmän organsvikt. Rabeximod hämmar frisättningen av flertalet cytokiner vilket förväntas ge bättre effekt på Covid-19 än hämning av enskilda cytokiner.

Vid akuta respiratoriska sjukdomstillstånd kan immunsystemets överreaktion snabbt utvecklas till ett akut stadium – akut andnödssyndrom (ARDS), men om tidig behandling sätts in, är det möjligt att förhindra denna utveckling. Rabeximod har fördelen att substansen kan tas oralt, har visats säker i människa och har potential att vända sjukdomsförloppet i mild till måttlig Covid-19 genom att förhindra att cytokinstormen uppstår.

Preklinisk
Fas 1
Fas 2
Fas 3
Covid-19

Projektstatus och nästa steg

  • En Fas 2-studie förväntas initieras under fjärde kvartalet 2020. Studien, som omfattar ungefär 300 patienter som behandlas på sjukhus, är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie med syfte att undersöka effekten av Rabeximod. Det primära effektmåttet för den kliniska studien är TTR (responstid) för förbättring enligt den fastställda skalan för kliniskt tillstånd (WHO) efter en 14-dagars oral behandling.
  • Cyxone har förvärvat ensamrätten till de patentansökningar som täcker användningen av Rabeximod för denna indikation från den USA-baserade forskaren och entreprenören dr Kalev Kask.
  • Ett lyckat utfall i Fas 2-studien skulle göra det möjligt att använda Rabeximod som behandling för Covid-19 och andra virus-orsakade akuta sjukdomar i andningsorganen. Det stora medicinska behovet förbättrar Cyxones chanser att hitta en resursstark partner för att ta sig an den framtida utvecklingen och den potentiella kommersialiseringen av Rabeximod för denna indikation.

Det är värt att notera att de kliniska prövningarna inom Covid-19 och RA inte är beroende av varandra. Skulle effektmåttet inte uppfyllas för Covid-19-prövningen påverkar det inte utvecklingen av Rabeximod som behandling för reumatoid artrit. Behandlingstiden för de två sjukdomarna såväl som de bakomliggande orsakerna skiljer sig väsentligt åt.